USD/JPY (USDJPY)

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}
${instrument.ask} ${instrument.priceChange} (${instrument.percentChange}%)
Marknadstider Sun 21.00 - Fri 20.55 GMT
${instrument.spread}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Varför handla Forex med FXCM?

 • $0.00 Kommissionen*
 • Låga marginalkrav
 • Låga spreadar

Sammanfattning av instrumentet

USA:s och Japans välstånd och aktiemarknader stärker USD/JPY som ett viktigt valutapar. Faktum är att valutahandlare runt om i världen dagligen använder USD/JPY som ett spekulativt instrument eller en finansiell safe-haven. Enligt Bank of International Settlements' 2019 Triennial Survey är USD/JPY det näst mest handlade valutaparet. På daglig basis står USD/JPY för 13,2 % av den totala valutahandeln, näst efter EUR/USD (24,0 %).[18]

Populära instrument

Mest populära Aktier AU-aktier Forex Aktiekorgar Forex-korgar Kryptovalutor Index Råvaror Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Korgar

Korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Mest populära

Aktier

AU-aktier

Forex

Aktiekorgar

Forex-korgar

Kryptovalutor

Index

Råvaror

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Instrument Pris 24H % 1 års intervall
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Handel
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Senast uppdaterad: ${lastUpdated}

De ekonomiska likheterna mellan Förenta staterna och Japan är många och omfattande. Båda länderna är ekonomiska supermakter och tillhör den globala eliten i många kategorier, däribland BNP, import och export. De politiska förbindelserna mellan Förenta staterna och Japan är komplexa till sin natur, men de ekonomiska framgångarna i båda länderna kan delvis tillskrivas det finansiella partnerskap som har utvecklats under tiden efter andra världskriget.

Som utvecklade ekonomier har både USA och Japan djupa och etablerade aktiemarknader. I USA betraktas Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor's 500 (S&P 500) och NASDAQ Composite (NASDAQ) som barometrar för den nationella ekonomiska hälsan. Några av de ledande aktieindexen i Japan är Nikkei 225, TOPIX och JASDAQ. I motsats till de höga riskerna i tillväxtländerna ger dessa aktieprodukter investerarna ett bra sätt att engagera sig på marknaderna i Nordamerika och Asien och Stillahavsområdet

USA:s och Japans välstånd och framgångar på aktiemarknaden stärker USD/JPY som ett viktigt valutapar. Faktum är att valutahandlare runt om i världen dagligen använder USD/JPY som ett spekulativt instrument eller en finansiell safe-haven. Enligt Bank of International Settlements' 2019 Triennial Survey är USD/JPY det näst mest handlade valutaparet. På daglig basis står USD/JPY för 13,2 % av den totala valutahandeln, näst efter EUR/USD (24,0 %).[12]

Ekonomiskt förhållande

De ekonomiska förbindelserna mellan USA och Japan bygger i grund och botten på varje lands handelsbalans. Japan är beroende av import av råvaror och energi från USA för att driva sin industrisektor, medan USA importerar tillverkade varor från Japan i stora mängder.

I årtionden har handelsförbindelsen mellan USA och Japan drivits på av Japans räntepolitik med nära nollränta. Sedan 2000 har Japan hållit en styrränta på mellan 0,5 % och -0,10 %.[13] De låga räntorna har varit avgörande för den japanska parlamentsledamoten Shinzo Abes plan "Abenomics"[14] och främjat flödet av konkurrenskraftig japansk export till den amerikanska konsumentmarknaden. Det är dock troligt att undertecknandet av handelsavtalet mellan USA och Japan i oktober 2019 av Abe och USA:s president Donald Trump kommer att förändra handelsförbindelserna avsevärt.

År 2017 var Japan den fjärde största exportören till USA (5,7 % av all amerikansk import) och den fjärde största importören från USA (4,1 % av all amerikansk export). Det ömsesidiga beroendet mellan de två ekonomierna, med relation till import- och exportsektorerna, understryker nödvändigheten av växelkursstabilitet för varje nation för att maximera välståndet. De organ som har till uppgift att upprätthålla prisstabiliteten i realtid för USD och JPY är USA:s Federal Reserve (Fed) och Bank of Japan (BoJ)

Vid penningpolitiska förändringar från Fed och BoJ fluktuerar växelkurserna USD/JPY vanligtvis dramatiskt. Detta fenomen illustrerades när BoJ:s och Feds penningpolitik skiftade under 2001-2006 och 2009-2013. Båda perioderna innebar stor osäkerhet för ekonomierna i respektive land: 2001-2006 var en utmanande period för Japan, och nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden 2009-2013 kastade en skugga över hela den amerikanska ekonomin. En av de viktigaste händelserna var den extrema volatiliteten på råvarumarknaderna, vilket visade sig i råoljepriser på över 100 US-dollar per fat.

I slutändan tog varje land en liknande väg för att hantera sina finanskriser. De valde att genomföra en penningpolitik som var inriktad på kvantitativa lättnader (QE).

COVID-19 och kvantitativ lättnad (QE)

Den moderna historien har gett oss flera exempel på hur QE-programmen kan påverka USD/JPY. QE-programmen från Fed och BoJ har infört lägre räntor och omfattande utlåningsprogram för att främja likviditeten och öka den inhemska penningmängden. Därefter, när stora mängder kapital injiceras i de japanska och amerikanska ekonomierna, blir USD/JPY:s prisrörelse överdriven. Illustrationer av QE kan hittas under det tidiga 2000-talet, finanskrisen 2008 och pandemin med det nya coronaviruset (COVID-19) 2020.

QE-programmens inverkan på USD/JPY var uppenbar. När ett land injicerade stora mängder kapital i sin inhemska penningmängd blev växelkursen kraftigt överdriven. I januari 2002, under höjdpunkten av den japanska QE, steg USD/JPY till nivåer som inte setts sedan mitten av 1990-talet (med en toppnotering på 135,160). Omvänt föll USD/JPY i januari 2012, under QE2 i USA, till nästan oöverträffade nivåer med en lägsta nivå på 76,159.

Icke desto mindre bleknar volatiliteten under båda perioderna i jämförelse med 2020 års COVID-19 forexpanik. Från den 1 januari 2020 till den 2 oktober 2020 handlades USD/JPY inom ett intervall på 112,22 och 101,18.[17] Även om prisutvecklingen konsekvent graviterade mot 2020 års medelvärde signalerade det stora intervallet intensiv volatilitet. För aktiva utövare av teknisk analys visade sig de kaotiska marknadsförhållandena vara fördelaktiga.

På det hela taget hade skapandet av pengar av varje lands centralbank en monumental effekt på värderingen av paret USD/JPY. De inhemska penningpolitiska besluten hade ett stort inflytande på handelsbalansen i varje nation och illustrerade djupet i handelspartnerskapet mellan Japan och USA.

USD/JPY: Viktiga fakta

Amerikansk dollar (USD)

 • Valutaöversikt: USD är den officiella valutan i USA och dess bebodda territorier. USD är en decimaliserad valuta, eftersom en dollar består av 100 underenheter som kallas "cents". USD fungerar som världens reservvaluta, och 62 % av de globala valutareserver som innehas av centralbankerna är denominerade i USD.[2]
 • Valutakod: USD
 • Centralbank: Centralbank: USA:s centralbank Federal Reserve
 • Historia: Bank: Bank of America: Bank of America: Bank of America USA:s första organiserade monetära system infördes genom Coinage Act från 1792. Papperssedlar (dollar) introducerades i cirkulation i mitten av 1800-talet, genom att kongressen inrättade det amerikanska finansdepartementet. Genom Federal Reserve Act från 1913 skapades USA:s centralbank, Federal Reserve. Genom införandet av det monetära systemet från Bretton Woods 1944 blev US-dollarn världens reservvaluta.
 • Ekonomi: USA:s ekonomi anses vara en "blandekonomi", där både privat industri och statliga insatser bidrar till den totala ekonomiska produktionen. USA står årligen för nästan 25 % av världens BNP.[4]
 • Valutans underenheter: 1 USD består av 100 cent
 • Benämningar: Sedlar: Mynt: 1c, 5c, 10c, 25c, 50c, 50c, 1 dollar
 • Sextiosex länder kopplar värdet på sin valuta till US-dollarn eller använder direkt US-dollarn som nationell valuta.[5]
 • Fyra valutapar som inkluderar USD kallas "majors": USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF och EUR/USD.[6]

Japanska yen (JPY)

 • Valutaöversikt: Den japanska yenen är den mest handlade valutan i Asien och handlas med den tredje största volymen globalt.[7] Yen till ett värde av nästan 1 biljon USD är för närvarande i omlopp globalt. Denna värdering gör att yenen tillsammans med US-dollarn kommer på andra plats globalt sett, efter euron.[8]
 • Valutakod: JPY
 • Centralbank: Yen: Bank of Japan
 • Historia: Yen: Bank of England: Bank of England Yenen skapades under Meiji-restaurationen i mitten av 1800-talet. Genom lagen om ny valuta från 1871 centraliserades och skapades ett enhetligt monetärt system i Japan, liknande de europeiska valutastrukturerna från den tiden. 1882 skapades Bank of Japan. Den blev den japanska centralbanken och konsoliderade de 153 nationella bankerna i Japan. År 1949, som ett resultat av andra världskriget, knöts yenen till dollarn i förhållandet 1:1 enligt det nya Bretton Woods-valutasystemet. Denna växelkurs förblev i kraft fram till 1971.[10]
 • Ekonomi: Den japanska ekonomin är till stor del exportdriven, och därför har regeringens praxis att regelbundet devalvera yenen för att gynna exportsektorn varit förhärskande i Japan ända sedan början av 1990-talet. Mätt i köpkraftsparitet (PPP) är Japan världens fjärde största ekonomi.
 • Underenheter av valutor: Det finns inga underenheter av yen.
 • Benämningar: Sedlar: Mynt: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500.
 • Den japanska yenen är Japans nationella valuta, och inga andra länder har en exklusiv koppling till eller använder yenen direkt som sin nationella valuta.
 • De valutapar som vanligen förknippas med yenen är EUR/JPY och JPY/AUD. Yenen anses vara en "major" när den är kopplad till US-dollarn (USD/JPY).

Denna artikel uppdaterades senast den 5 november 2020.

Upplysningar
*

När FXCM utför kundernas affärer kan FXCM kompenseras på flera olika sätt, vilket inkluderar, men inte är begränsat till: spreadar, debitering av provisioner vid öppning och stängning av en affär, och tillägg av ett påslag för rollover, etc. Provisionsbaserad prissättning är tillämplig på kontotyper för Active Trader.

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

Hävstångseffekt: Hävstång är ett tveeggat svärd och kan dramatiskt öka dina vinster. Det kan också öka dina förluster lika dramatiskt. Att handla med valutahandel/CFD:er med någon nivå av hävstång kan inte vara lämpligt för alla investerare.