Fullständig ansvarsfriskrivning

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. I den information som tas fram beaktas inte enskilda personer och inte heller deras kunskaper, prestationer och personliga omständigheter.

Även om denna kommentar inte produceras av en oberoende källa och inte är resultatet av objektiv forskning, vidtar FXCM alla tillräckliga åtgärder för att eliminera eller förhindra eventuella intressekonflikter som uppstår i samband med produktionen och spridningen av detta meddelande. De anställda på FXCM förbinder sig att agera i kundernas bästa intresse och företräda sina åsikter utan att vilseleda, bedra eller på annat sätt försämra kundernas förmåga att fatta välgrundade investeringsbeslut. För mer information om FXCM:s interna organisatoriska och administrativa arrangemang för att förebygga konflikter hänvisas till Företagets policy för hantering av konflikter.

Ansvarsfriskrivning för garantier:
Varken FXCM eller dess närstående företag lämnar några garantier eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, för detta innehålls riktighet, aktualitet eller fullständighet eller för de resultat som Du eller andra kan uppnå genom att använda innehållet. Du bekräftar härmed att det inte finns några uttryckliga eller underförstådda garantier om äganderätt, säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller användning, och att Du inte ska förlita Dig på någon garanti, garanti eller framställning som görs av FXCM eller dess närstående bolag.

Inget ansvar:
Varken FXCM eller dess dotterbolag ska på något sätt vara ansvariga gentemot dig eller någon av dina kunder för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i det innehåll som tillhandahålls härunder eller för eventuella skador (vare sig direkta eller indirekta) som följer av detta. Utan att begränsa det föregående ska FXCM inte ha något som helst ansvar gentemot Dig, vare sig i avtal (inklusive skadestånd), i skadestånd (inklusive vårdslöshet), enligt en garanti, enligt en lag eller på annat sätt, med avseende på förlust eller skada som Du eller någon av Dina kunder har lidit till följd av eller i samband med yttranden, rekommendationer, prognoser, bedömningar eller andra slutsatser, eller något handlingsförlopp som beslutats av Dig eller någon av Dina kunder, oavsett om det är baserat på detta innehåll eller inte.

I den utsträckning som lagen tillåter kommer FXCM eller dess närstående bolag under inga omständigheter att ha något ansvar gentemot Dig eller någon tredje part som får tillgång till informationen genom Dig, som härrör från avtal (inklusive under någon ersättning), skadestånd (inklusive vårdslöshet), under någon garanti (uttrycklig eller underförstådd), enligt lag eller på annat sätt, i varje fall för någon direkt, indirekta, tillfälliga, följdskador, särskilda skador, straffskador eller exemplariska skador med avseende på ämnet och/eller användningen av informationen, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av affärsverksamhet, förlust av möjligheter, oavsett om sådana skador kunde ha förutsetts eller förhindrats eller om FXCM hade fått råd om detta.