Villkor för webbplatsen

Dessa villkor för webbplatsen ändrades senast i augusti 2020

Stratos Group av företag (kollektivt "FXCM") är glada att kunna erbjuda dig information, innehåll, verktyg, produkter och tjänster på FXCM-webbplatserna (termen "FXCM-webbplatser" avser alla FXCM-webbplatser, samt deras innehåll inklusive produkter och tjänster). Dessa Webbplatsvillkor innehåller också viktiga upplysningar och information om vissa produkter och tjänster. Din användning av FXCM Sites omfattas av dessa Webbplatsvillkor.

Dessa Webbplatsvillkor är ett bindande avtal mellan dig och FXCM. Din tillgång till och användning av denna webbplats innebär att du accepterar dessa Webbplatsvillkor och alla andra juridiska meddelanden och uttalanden som finns på denna webbplats. Din användning av FXCM:s webbplatser regleras av den version av webbplatsvillkoren som gäller den dag då du får tillgång till varje FXCM-webbplats.

FXCM kan ändra dessa Webbplatsvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Du bör granska den senaste versionen av dessa Webbplatsvillkor genom att besöka en FXCM-webbplats och klicka på hyperlänken Webbplatsvillkor längst ner på sidan. Din fortsatta tillgång till och användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa webbplatsvillkor i deras ändrade lydelse. Det enda meddelandet om ändringar eller modifieringar av dessa Webbplatsvillkor kommer att vara genom att FXCM publicerar reviderade Webbplatsvillkor på denna webbplats; FXCM kommer inte att meddela dig separat om eventuella ändringar eller modifieringar.

Dessa Webbplatsvillkor är ett tillägg till alla andra avtal mellan dig och FXCM, inklusive kund- eller kontoavtal, och alla andra avtal som reglerar din användning av information, innehåll, verktyg, produkter och tjänster som är tillgängliga på och via FXCM:s webbplatser.

ANVÄNDNING AV FXCM:s SIDOR

FXCM-webbplatserna är endast avsedda för din personliga, icke-kommersiella användning, om inte du och FXCM skriftligen har kommit överens om annat.

DISTRIBUTION OCH ANSVAR FÖR BESÖKARE

Informationen på denna webbplats är inte avsedd att distribueras till, eller användas av, någon person i något land eller någon jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. Ingen av de tjänster eller produkter som det hänvisas till på FXCM:s webbplatser är tillgängliga för personer som är bosatta i något land där tillhandahållandet av sådana tjänster eller produkter skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering.

Det är besökarnas ansvar att förvissa sig om villkoren för och följa alla lokala lagar eller bestämmelser som de omfattas av. Ingenting på FXCM:s webbplatser ska betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, ett sådant köp eller en sådan försäljning skulle vara olagligt enligt lagstiftningen i en sådan jurisdiktion.

BEGRÄNSNINGAR PÅ INVESTERINGSRÅDGIVNING OCH PROFESSIONELL RÅDGIVNING

FXCM:s webbplatser är inte avsedda att ge juridisk, skattemässig eller investeringsrådgivning. Du är ensam ansvarig för att avgöra om en investering, investeringsstrategi eller relaterad transaktion är lämplig för dig baserat på dina personliga investeringsmål, finansiella omständigheter och risktolerans. Du bör rådgöra med din juridiska eller skattemässiga expert om din specifika situation.

INTELLECTUAL PROPERTY

FXCM-webbplatserna skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga lagar. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, får du inte utan FXCM:s skriftliga förhandstillstånd ändra, modifiera, reproducera, distribuera eller kommersiellt utnyttja material, inklusive text, grafik, video, ljud, programkod, användargränssnittsdesign eller logotyper, från denna eller någon annan FXCM-webbplats.

Om du länkar från en annan webbplats till en FXCM-webbplats får din webbplats, liksom själva länken, inte, utan FXCM:s skriftliga förhandstillstånd, antyda att FXCM godkänner, sponsrar eller är ansluten till någon annan webbplats, enhet, tjänst eller produkt som inte är FXCM, och får inte använda sig av FXCM:s varumärken eller servicemärken utöver de som ingår i texten i länken.

FXCM:s webbplatser, med undantag för innehåll från tredje part, är originalverk av författarskap som publiceras av FXCM. FXCM har ensamrätt att reproducera, visa, utarbeta avledda verk eller distribuera. Namnen, logotyperna, varumärkena, upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter i allt material och all programvara på denna webbplats ägs av FXCM eller dess licensgivare. Allt material som ägs av tredje part och som finns på webbplatsen återges med respektive ägares tillstånd.

NULIGT OM DET ÄR FÖRBJUDET

Även om FXCM:s webbplatser inklusive produkter och tjänster är tillgängliga över hela världen är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuteras, refereras, tillhandahålls eller erbjuds via eller på webbplatsen tillgängliga för alla personer eller i alla jurisdiktioner, eller lämpliga eller tillgängliga för användning i vissa jurisdiktioner. FXCM förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa de produkter och tjänster som görs tillgängliga, tillhandahållandet och kvantiteten till en person.

CONTENT AVAILIBILITY

FXCM förbehåller sig rätten att ändra innehåll, produkter och tjänster (inklusive rätten till vissa funktioner, produkter och/eller tjänster) utan föregående meddelande.

TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH FORSKNING

FXCM:s webbplatser kan innehålla allmänna nyheter och information, kommentarer, interaktiva verktyg, kurser, forskningsrapporter och data om valutamarknaden, andra finansmarknader och andra ämnen.

En del av detta innehåll kan tillhandahållas av företag som inte är anslutna till någon FXCM-enhet ("innehåll från tredje part"). Källan till allt innehåll från tredje part anges tydligt och väl synligt på FXCM:s webbplatser.

Innehåll från tredje part kan vara tillgängligt genom inramade områden, genom hyperlänkar till tredje parts webbplatser eller är helt enkelt publicerat på webbplatsen. Innehållet från tredje part skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga lagar och internationella avtal och ägs av eller licensieras av den eller de leverantörer av innehåll från tredje part som krediterats.

FXCM stöder eller godkänner inte uttryckligen eller underförstått sådant innehåll från tredje part. Leverantörerna av innehåll från tredje part stöder eller godkänner inte implicit eller explicit innehållet från tredje part, och deras innehåll bör inte heller tolkas som juridisk, skattemässig eller investeringsrådgivning.

Även om FXCM gör allt för att tillhandahålla korrekt och aktuell information för att tillgodose användarnas behov, garanterar varken FXCM eller tredjepartsleverantörer av innehåll dess riktighet, aktualitet, fullständighet eller användbarhet, och är inte ansvariga för sådant innehåll, inklusive reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från tredjepartswebbplatser. Innehåll från tredje part tillhandahålls endast i informationssyfte och FXCM och leverantörer av innehåll från tredje part frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehåll från tredje part som är tillgängligt på webbplatsen. Du använder innehåll från tredje part endast på egen risk. Innehållet från tredje part tillhandahålls i befintligt skick. Tredje parts innehållsleverantörer frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke överträdelse.

Tredjepartsleverantörerna och deras föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, tjänsteleverantörer, licensgivare, tjänstemän, direktörer eller anställda ska inte vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med användningen eller oförmågan att använda tredjepartsinnehållet, inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlorad vinst, användning, data eller andra immateriella skador, även om en sådan part har blivit informerad om möjligheten av sådana skador.

INFORMATIONENS RÄKTHET

Även om FXCM har gjort allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, kan informationen och innehållet på webbplatsen ändras utan föregående meddelande och tillhandahålls endast i syfte att hjälpa näringsidkare att fatta oberoende investeringsbeslut. FXCM har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt. FXCM garanterar dock inte dess riktighet och tar inte ansvar för någon förlust eller skada som direkt eller indirekt kan uppstå på grund av innehållet eller din oförmåga att få tillgång till webbplatsen, för förseningar i eller fel i överföringen eller mottagandet av instruktioner eller meddelanden som skickas via denna webbplats.

Allt innehåll på FXCM:s webbplatser presenteras endast från och med det datum som publiceras eller anges och kan ersättas av senare marknadshändelser eller av andra skäl. Dessutom är du ansvarig för att ställa in cache-inställningarna i din webbläsare för att säkerställa att du får de senaste uppgifterna.

förbjuden användning

Eftersom alla servrar har begränsad kapacitet och används av många människor, får du inte använda FXCM:s webbplatser på ett sätt som kan skada eller överbelasta en FXCM-server eller ett nätverk som är anslutet till en FXCM-server. Använd inte FXCM-webbplatser på något sätt som skulle kunna störa någon annan parts användning av FXCM-webbplatserna.

Användning av länkar

FXCM:s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. FXCM kontrollerar inte innehållet eller riktigheten i informationen på sådana webbplatser och godkänner inte på annat sätt det material som placeras på sådana webbplatser. Länkarna tillhandahålls endast som referens och FXCM utesluter allt ansvar för innehållet eller driften av dessa tredje parts webbplatser.

UNDANTAG FRÅN GARANTIER

FXCM lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier om FXCM:s webbplatser, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke överträdelse. FXCM:s webbplatser görs tillgängliga för dig "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet" och FXCM garanterar inte att eventuella fel eller felaktigheter kommer att rättas till.

FXCM garanterar inte att FXCM:s webbplatser kommer att uppfylla dina behov eller att de kommer att vara oavbrutna, aktuella, säkra eller felfria. FXCM garanterar inte heller att de resultat som erhålls från användningen av FXCM:s webbplatser kommer att vara korrekta eller tillförlitliga, eller att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller via FXCM:s webbplatser kommer att motsvara dina förväntningar.

ANSVARSFÖRKLARING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

I den utsträckning som lagen tillåter är FXCM inte ansvarigt för följdskador, tillfälliga, särskilda, direkta eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, handelsförluster eller skador som beror på användning eller förlust av användning av FXCM:s webbplatser och innehåll från tredje part, olägenheter eller förseningar). Detta gäller även om FXCM har informerats om möjligheten av sådana skador eller förluster.

Om inte annat krävs enligt lag är FXCM inte ansvarig gentemot dig eller någon annan för någon förlust som beror på en orsak som sådan FXCM inte har direkt kontroll över. Detta inkluderar fel på elektronisk eller mekanisk utrustning eller kommunikationslinjer (inklusive telefon, kabel och internet), obehörig åtkomst, virus, stöld, operatörsfel, svåra eller extraordinära väderförhållanden (inklusive översvämningar, jordbävningar eller andra gudsdåd), brand, krig, uppror, terroristhandlingar, upplopp, arbetskonflikter och andra arbetsproblem, olyckor, nödsituationer eller myndighetsåtgärder.

Om du bor i en stat, ett land eller en jurisdiktion som inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar eller tillfälliga skador eller följdskador, kan det hända att vissa eller alla dessa begränsningar och uteslutningar inte gäller för dig.

SKADESTÅND

Som ett villkor för din användning av FXCM:s webbplatser samtycker du till att hålla FXCM och dess tredjepartsleverantörer av innehåll skadeslösa från och mot alla krav, förluster, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som uppstår genom din användning av FXCM:s webbplatser eller genom ditt brott mot dessa villkor.

KONFIDENTIALITET

Det är din skyldighet att hålla FXCM:s kontonummer och lösenord konfidentiella. Du bekräftar och godkänner att alla instruktioner eller meddelanden som överförs till dig eller på dina vägnar via någon FXCM-webbplats sker på egen risk. Du tillåter FXCM att förlita sig på och agera på, och behandla som fullt auktoriserad och bindande för dig, alla instruktioner som ges till FXCM och som FXCM tror att de har getts av dig eller på dina vägnar av någon agent eller mellanhand som FXCM i god tro tror har varit vederbörligen auktoriserad av dig. Du bekräftar och samtycker till att FXCM har rätt att förlita sig på ditt kontonummer och/eller lösenord för att identifiera dig och samtycker till att du inte kommer att lämna ut denna information till någon som inte är vederbörligen auktoriserad av dig.

UPPHÖRANDE

FXCM förbehåller sig rätten att avsluta din användning av FXCM:s webbplatser när som helst, av vilken anledning som helst, med eller utan orsak och utan föregående meddelande.

ÅTERBESTÄLLBARHET

Om någon bestämmelse i dessa Webbplatsvillkor av någon anledning anses ogiltig eller icke verkställbar, kommer den bestämmelsen att verkställas i största möjliga utsträckning, och de återstående bestämmelserna kommer att förbli fullt giltiga och i kraft.

Gällande lag och jurisdiktion

Detta EULA och alla anspråk som uppstår enligt och i samband med detta EULA ska regleras av Republiken Cyperns materiella lagstiftning och omfattas av exklusiv jurisdiktion av domstolarna i Republiken Cypern.