Integritetspolicy

Senast uppdaterad : 11 augusti 2023

Stratos Europe Limited (eller "vi", "oss", "FXCM") respekterar din rätt till integritet. Denna integritetspolicy ("policy") gäller för personlig information som vi samlar in via vår webbplats på FXCM.com/se/ samt alla andra relaterade webbplatser och applikationer. Denna Policy gäller inte hemsidor som drivs av andra organisationer, filialer eller andra tredje parter. Policyn gäller även för personlig information som vi samlar in när du använder eller interagerar med våra tjänster genom korrespondens med oss via telefon, elektronisk post eller på annat sätt. Policyn syftar till att informera dig om vilken typ av information vi samlar in, vem vi delar den med, vad vi använder den till, hur vi skyddar den och vilka rättigheter du har när det gäller dataskydd.

När vi hänvisar till "elektronisk post" avser denna kommunikationsmetod alla text-, röst-, ljud- eller bildmeddelanden som skickas via ett offentligt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar dem. Det omfattar metoder som e-post och snabbmeddelanden.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Vad gör FXCM?

FXCM är en leverantör av valutahandel (FX) online, CFD-handel och relaterade tjänster. FXCM är beläget i Republiken Cypern och har partners och dotterbolag i de största finanscentrumen i världen. Mer information om FXCM finns i avsnittet "Om FXCM" på vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar FXCM in och varför?

De personuppgifter som vi kan samla in om dig faller i stort sett in i följande kategorier:

Information som du lämnar frivilligt

Du kan ge oss din identitet, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter etc, genom att fylla i formuläret eller genom att korrespondera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personlig information som du lämnar när du:

 • Ansöker om våra produkter eller tjänster
 • Skapar ett konto på vår webbplats
 • Prenumererar på våra eller relaterade tredjepartstjänster eller publikationer
 • Begär att marknadsföring ska skickas till dig
 • Delta i en tävling, kampanj eller undersökning
 • Ge oss feedback

Utöver ovanstående kan vissa delar av vår webbplats be dig att frivilligt lämna personuppgifter (t.ex. för att prenumerera på marknadsföringsmeddelanden från oss och/eller för att skicka förfrågningar till oss). De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem kommer att klargöras för dig när vi ber dig lämna dina personuppgifter.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats kan vi samla in viss information från din enhet. I vissa länder, inklusive länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan denna information betraktas som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

Den information som vi samlar in automatiskt kan särskilt omfatta information som din IP-adress, enhetstyp, unika identifikationsnummer för enheten, webbläsartyp, bred geografisk plats (till exempel land- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har integrerat med vår hemsida och elektronisk post, inklusive sidor du besökt och länkarna du klickat på.

Genom att samla in denna information kan vi bättre förstå vilka besökare som kommer till vår webbplats, varifrån de kommer och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen av vår webbplats för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik. Detaljerad information om vilka cookies vi använder och i vilket syfte vi använder dem finns i vår Cookie Policy.

Information som vi får från tredje part eller offentligt tillgängliga källor

Från tid till annan kan vi få personlig information om dig från tredjepartskällor, men endast om vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt är lagligt tillåtna eller skyldiga att lämna ut din personliga information till oss.

Vi använder den information vi får från dessa tredje parter för att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig, till exempel genom att tillhandahålla kurerat innehåll som är relevant för tjänster vi tillhandahåller dig eller ämnen som du är intresserad av.

Vem delar FXCM min personliga information med?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • till våra koncernbolag, tredjepartstjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leveransen av, tillhandahålla funktionalitet på eller hjälpa till att förbättra säkerheten på vår webbplats), eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter.
 • till kompetenta brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstolar eller andra tredje parter parter där vi anser att utlämnande är nödvändigt (i) enligt gällande lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter, eller (iii) för att skydda dina vitala intressen eller någon annan persons intressen.
 • till en potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med ett föreslaget köp, fusion eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
 • till någon annan person med ditt samtycke till utlämnandet.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vår lagliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Vi kommer dock normalt sett att samla in personuppgifter från dig endast när vi har ditt samtycke till det, när vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig eller när behandlingen är i vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan på annat sätt behöva personuppgifterna för att skydda vitala intressen.

Om vi ber dig tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett lagstadgat krav eller för att fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra detta vid relevant tidpunkt och informera dig om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (samt om de möjliga konsekvenserna om du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

På samma sätt, om vi samlar in och använder dina personuppgifter med hänvisning till våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), kommer vi att klargöra för dig vid den relevanta tidpunkten vilka dessa legitima intressen är.

Om du har frågor om eller behöver mer information om den lagliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Syfte för vilket vi kommer att använda dina personuppgifter

Att betjäna dig som kund

Typ av uppgifter : Identitet, kontaktuppgifter, nationell identifiering, sociodemografiska uppgifter, transaktionsuppgifter, finansiella uppgifter, avtalsuppgifter, dokumentationsuppgifter, kommunikation med dig

Syfte

Att få in dig som ny kund
Inrättande av och tillgång till ditt handelskonto
Leverans av våra produkter och tjänster
Förmåga att underlätta dina uttag, insättningar och överföringar av medel
Svar på dina frågor via chatt, elektronisk post och telefon

Laglig grund

( för behandling inklusive grund av berättigat intresse )
Utförande av ett avtal med dig (kunden)

Förvaltning av vår verksamhet och affärsverksamhet

Typ av uppgifter : Transaktionsuppgifter, finansiella uppgifter, avtalsuppgifter, tekniska uppgifter, lokaliseringsuppgifter och användningsuppgifter

Syfte

Hantering av vår riskexponering och finansiella ställning
Strestning av våra system och kontroller
Granska och förbättra våra processer
Göra revisioner
För att samla in och återkräva pengar som är skyldig oss
Testa nya produkter och tjänster
Upprätta relationer med andra företag som tillhandahåller tjänster till dig och hjälp dem att administrera sin verksamhet, för de syften som ingår här

Laglig grund

( för behandling som bland annat grundar sig på legitimt intresse )
Uppfyllelse av ett avtal med dig (kunden)
Rättslig skyldighet
Legitimt intresse
- Att följa regler och riktlinjer från tillsynsmyndigheter
- Var effektiv i vårt sätt att bedriva vår verksamhet
- Att vara innovativ och utveckla nya produkter som är skräddarsydda för våra kunders behov

Riskhantering, förebyggande av ekonomisk brottslighet, hantering av lagstadgade krav och rättsliga anspråk

Typ av uppgifter : Transaktionsuppgifter, finansiella uppgifter, identitetsuppgifter

Syfte

För att upptäcka, utreda, rapportera och försöka förebygga ekonomisk brottslighet
För att hantera risker för oss och våra kunder
För att följa tillämpliga lagar och förordningar
Att svara på klagomål och försöka lösa dem
Bedömning av din profil före och under vår relation med dig
Sända information till tillsynsmyndigheter om det är nödvändigt för utredningsändamål

Laglig grund

( för behandling som bland annat grundar sig på legitimt intresse )
Offentligt intresse som anges i lag
Lagstiftningsplikt
Legitimt intresse
- Att följa regler och riktlinjer från tillsynsmyndigheter
- För att förhindra bedrägeri, penningtvätt, ekonomisk brottslighet och skydda allmänintresset

Marknadsföring

Typ av uppgifter : Kontakt, samtycke, lokalisering, teknisk information, beteendeinformation, kommunikation

Syfte

Utveckla och genomföra marknadsföringsåtgärder
För att ge råd eller vägledning om våra produkter och tjänster

Laglig grund

( för behandling som bland annat grundar sig på legitimt intresse )
Godkännande
Legitimt intresse
- Att lära sig och förstå vilka behov våra kunder har
- För att vara innovativ och utveckla nya produkter
- Att utforska nya marknadssegment och utveckla produkter som är av intresse för dem

Hur skyddar FXCM min personliga information?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med behandlingen av dina personuppgifter.I synnerhet gör vi följande:

 • Förvara personlig information i säkra anläggningar och när informationen lagras elektroniskt, på säkra servrar.
 • Använder krypterade överföringslänkar när vi kan.
 • Använder andra skyddsåtgärder som brandväggar, autentiseringssystem (t.ex. lösenord) och mekanismer för åtkomstkontroll för att kontrollera obehörig åtkomst till system och uppgifter.
 • Regelbundet se över våra metoder för insamling, lagring och behandling av information, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda oss mot obehörig åtkomst till systemen.
 • Begränsa tillgången till personuppgifter till våra anställda, entreprenörer och ombud som behöver känna till informationen för att kunna behandla den åt oss och som omfattas av strikta avtalsenliga sekretesskrav. FXCM kan vidta disciplinära åtgärder eller säga upp personer som i illvilligt syfte skaffar sig information utan att ha rätt till tillgång till den.

Vissa av de cookies som FXCM sätter när du besöker någon av våra webbplatser är viktiga för att webbplatsen ska fungera. Utan dessa cookies skulle du inte kunna chatta online, fylla i en handelsansökan eller sätta in pengar. Prestationscookies är en annan typ av cookies som FXCM använder för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att förbättra hur innehållet på vår webbplats presenteras. Marknadsföringscookies sätts också vanligtvis av tredjepartsannonseringsnätverk för att se till att vi ger dig riktade annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. Om du inte vill ta emot icke-obligatoriska cookies kan du hantera dina inställningar här

Internationella dataöverföringar

På vissa villkor kan vi överföra dina personuppgifter till en tredje part i länder utanför EES för vidare behandling i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy. Under dessa omständigheter kommer vi, i enlighet med tillämplig lag, att se till att dina integritetsrättigheter skyddas på ett adekvat sätt genom lämpliga tekniska, organisatoriska, avtalsmässiga eller andra lagliga medel. Dessa inkluderar att införa dataöverföringsavtal för överföringar av personuppgifter mellan våra koncernbolag, som kräver att alla koncernbolag skyddar personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning. Vi har infört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partners och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

Datalagring

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra de syften som anges i denna sekretesspolicy (om inte längre lagring krävs enligt lag). Vi kommer dock inte att behålla någon av dina personuppgifter längre än denna period och lagringen av dina personuppgifter kommer att ses över regelbundet. Vi kan behålla en anonymiserad form av dina personuppgifter, som inte längre hänvisar till dig utan tidsbegränsning, i den mån vi har ett legitimt och lagligt intresse av att göra detta.

Automatiserat beslutsfattande

I vissa fall kan vår användning av dina personuppgifter leda till att automatiska beslut fattas (inklusive profilering) som juridiskt påverkar dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig.

Automatiserade beslut innebär att ett beslut som rör dig fattas automatiskt på grundval av en datorbestämning (med hjälp av mjukvarualgoritmer), utan vår mänskliga granskning.

Vi fattar automatiserade beslut vid öppnandet av kontot, där vi kontrollerar att de erbjudna produkterna eller tjänsterna är lämpliga för dig utifrån den information du lämnar till oss. Vi kan till exempel använda information om din finansiella ställning eller sociodemografiska information för att bedöma om du är lämplig och förstår den risk som är förknippad med handel med våra produkter.

När vi fattar ett automatiserat beslut om dig har du rätt att bestrida beslutet, uttrycka din synpunkt och kräva en mänsklig översyn av beslutet. Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss på dataprotection@fxcm.com. Vänligen observera att du kan behöva bevisa din identitet för att vi ska kunna tillhandahålla service till dig.

Dina dataskyddsrättigheter

Med förbehåll för vissa villkor ger dataskyddslagstiftningen enskilda personer rättigheter, inklusive rätten till: tillgång, rättelse, återkallande av samtycke, radering, begränsning, transport och invändningar mot behandlingen av deras personuppgifter. Enskilda personer har också rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta myndigheten för informationsskydd om de anser att deras personuppgifter inte behandlas i enlighet med lagen. Ytterligare information om dina rättigheter finns nedan:

 • Rätt att få en kopia av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att vi rättar felaktiga och/eller kompletterar ofullständiga personuppgifter. Vi kommer då att korrigera våra register och meddela alla tredje parter till vilka sådana personuppgifter kan ha överförts enligt beskrivningen ovan.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan begära en kopia av alla personuppgifter som du har lämnat till oss, varefter vi kommer att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig som du väljer.
 • Rätt att avstå från marknadsföringskommunikation. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avregistrering" eller "opt-out" i de marknadsföringsmejl vi skickar till dig.
 • Rätt att återkalla samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandling som grundar sig på ditt tidigare samtycke. Observera att om du återkallar ditt samtycke kan det hända att du inte kan dra nytta av vissa tjänster för vilka behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig.
 • Rätt att invända mot behandling. Du kan begära att vi slutar behandla dina personuppgifter. Observera att du kanske inte kan dra nytta av vissa servicefunktioner för vilka behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig.
 • Rätt till radering. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter och vi kommer att följa detta, om det inte finns en laglig anledning att inte göra det.
 • Din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Vi föreslår att du kontaktar oss om du har några frågor eller om du har ett klagomål i samband med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dock rätt att kontakta den relevanta tillsynsmyndigheten direkt. För att kontakta Ombudsmannen för skydd av personuppgifter i Cypern, vänligen besök Ombudsmannens hemsida för instruktioner. Alternativt kan du kontakta myndigheten i det land där du är bosatt. Ytterligare information finns här.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på dataprotection@fxcm.com. Observera att du kan behöva styrka din identitet för att vi ska kunna betjäna dig. Vi svarar på alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera den här policyn från tid till annan som svar på förändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga förändringar. När vi uppdaterar vår policy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör.

Du kan se när denna policy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet "senast uppdaterad" som visas högst upp i denna policy.

Hur du kontaktar oss

Frågor, kommentarer och förfrågningar om dina uppgifter eller denna Integritetspolicy är välkomna och ska ställas skriftligen till oss på följande adress: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Cypern eller via e-post dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited är ansvarig för din personliga information.