FXCM Handelsappar

Utforska våra FXCM-appar1 och anpassa din handelsupplevelse med Standalone eller Trading Station-appar som gör handeln smidigare. Med FXCM-appar kan du:

  • Håll dig informerad om de senaste nyheterna och trenderna
  • Effektivisera din handel
  • Lås upp nya handelsfunktioner

Uppgradera din handelsupplevelse idag!

Specialty Apps

Gratis Appar

App-namn Plattform Typ Beskrivning Ladda ner

BETALNINGSHANTERING

FXCM kan göra olika betalningsmetoder tillgängliga för dig för att underlätta köp av produkter från FXCM-appsidan. Du måste följa alla relevanta villkor eller andra juridiska avtal, vare sig med FXCM eller en tredje part, som reglerar din användning av en viss betalningsmetod. Du samtycker till att betala för alla produkter som du beställer och att FXCM kan debitera ditt kreditkort eller annan betalningsform som du anger för alla beställda produkter, tillsammans med eventuella ytterligare belopp (inklusive eventuella skatter). Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla avgifter i samband med inköp du gör på FXCM App-sida.

Internationella transaktioner hanteras av Forex Capital Markets Limited (Storbritannien), 20 Gresham Street, 4:e våningen, London EC2V 7JE, Storbritannien.

BETALNINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

FXCM-webbplatser använder tredje parts betalningsprocessorer ("betalningsprocessorer") för onlinebetalning, orderbehandling, orderleverans och andra handelslösningar. Fakturering sker vid tidpunkten för eller strax efter din transaktion. Om ett kreditkort används för en transaktion kan FXCM få förhandsgodkännande för ett belopp upp till orderbeloppet. Du godkänner att du betalar för alla produkter du köper via betalningsprocessorerna, och att FXCM kan debitera ditt kreditkort för alla köpta produkter.

All försäljning av produkter är slutgiltig. Avgifter som betalas för produkter och tjänster återbetalas inte.

Priserna för produkter som erbjuds via betalningsprocessorerna kan ändras när som helst, och betalningsprocessorerna tillhandahåller inte prisskydd eller återbetalningar i händelse av prisminskning eller kampanjerbjudande.

Om en produkt blir otillgänglig efter en transaktion, men före nedladdningen är din enda lösning en återbetalning. Om tekniska problem förhindrar eller orimligt försenar leveransen av din produkt, är din exklusiva och enda lösning antingen ersättning eller återbetalning av det betalda priset, som enligt FXCM.

LICENSAVTAL FÖR FXCM SOFTWARE END USER

STRATOS GLOBAL SERVICES LLC, ("FXCM"), och var och en av dess filial och dotterbolag (gemensamt "FXCM") är villiga att licensiera programvaran (definierad nedan) till dig endast under förutsättningen att du accepterar alla villkor i detta Licensavtal för slutanvändare ("EULA"). DETTA EULA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH FXCM. LÄS DEN NOGGRANT INNAN DU SLUTFÖR INSTALLATIONSPROCESSEN OCH / ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST VILLKOREN I LICENSAVTALET OCH SAMTYCKER TILL DEM. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG ELLER ANNAN JURIDISK PERSON, INTYGAR DU ATT DU HAR DEN JURIDISKA BEHÖRIGHETEN ATT BINDA DEN JURIDISKA PERSONEN TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE HAR SÅDAN BEHÖRIGHET, ELLER OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV VILLKOREN, KAN DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN SOM IDENTIFIERAS NEDAN ELLER NÅGOT ANNAT MEDIA SOM PROGRAMVARAN FINNS PÅ.

DEFINITIONER.

  • Programvara. Programvara definieras som nedladdningsbara FXCM-plattformar och API:er, inklusive men inte begränsat till Trading Station II, Active Trader, Trading Station Gateway, Strategy Trader, samt all annan programvara, uppdateringar eller felkorrigeringar som tillhandahålls av FXCM, och all tillhörande data, media, filer, användarmanualer, programmeringsguider, signaler, meddelanden, varningar och annan dokumentation som tillhandahålls av FXCM eller på annat sätt sprids av FXCM.
  • Licensavtal. Licens definieras som en begränsad, oåterkallelig, icke-underlicensierbar, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rättighet att använda programvara, som beviljas dig.

BEVILJANDE AV LICENS.

FXCM ger dig rätt att installera, använda, komma åt, visa och köra programvaran på vilken dator eller mobil enhet som helst, i förekommande fall, som du äger eller kontrollerar, för personligt, icke-kommersiellt bruk, såvida inte du och FXCM har kommit överens om annat skriftligen och förutsatt att du följer alla villkor i detta EULA.

OMFATTNING OCH BEGRÄNSNINGAR.

Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, omfördela, återanvända, vidarebefordra, underlicensiera eller utnyttja programvaran, inklusive programvarans text, grafik, video, ljud, koder, design av användargränssnitt eller loggar. Du får inte kopiera (förutom vad som uttryckligen tillåts av detta EULA), dekompilera, dekonstruera, demontera, försöka härleda källkoden till, modifiera eller skapa härledda verk av programvaran, uppdateringar eller någon del därav inklusive men inte begränsat till programvarans text, grafik, video, ljud, koder, design av användargränssnitt eller loggar. Varje försök att göra det är ett brott mot FXCM:s rättigheter. Villkoren i EULA kommer att styra alla uppgraderingar som tillhandahålls av FXCM som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga programvaran, såvida inte en sådan uppgradering åtföljs av en separat licens i vilket fall villkoren i den licensen kommer att styra.

Programvaran är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person i något land eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokala lagar eller förordningar. Det är ditt ansvar att fastställa villkoren i EULA och följa alla lokala lagar eller förordningar som du omfattas av. Du får inte använda eller tillåta någon att använda programvaran för något olagligt eller obehörigt ändamål.

Informationen som lämnas till dig i programvaran är det exklusiva proprietära innehållet i FXCM och i förekommande fall dess tredjepartsleverantörer, licensgivare och dess dotterbolag. Ingenting i detta licensavtal ska ge dig några äganderättigheter till Programvaran eller någon information som tillhandahålls dig i Programvaran.

RISKER.

Som ett villkor för denna licens förstår och godkänner du att din nedladdning och/eller användning av programvaran kommer att utsätta dig för risker i samband med nedladdning och/eller användning av programvara som kanske inte är kompatibel med din datorutrustning. Du accepterar härmed att acceptera sådana risker, inklusive, men inte begränsat till, fel på eller skada på, hårdvara, programvara, kommunikationslinjer eller system och/eller annan datorutrustning. FXCM frånsäger sig uttryckligen allt ansvar med avseende på det föregående, och du samtycker till att helt ersätta, försvara och hålla FXCM skadeslöst från alla skador, skulder, förluster, kostnader och utgifter som kan uppstå därav.

SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV DATA.

Du samtycker till att FXCM kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din dator, system och applikationsprogramvara och kringutrustning, som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (om sådana finns) relaterade till detta EULA.

LÄNKAR TILL INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART.

Du kan länka till innehåll från tredje part genom att använda programvaran. Tredje parts webbplatser är inte under kontroll av FXCM och FXCM ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser, några länkar som finns på tredje parts webbplatser eller några ändringar eller uppdateringar av tredje parts webbplatser. Inkludering av någon länk innebär inte ett godkännande av FXCM av tredje parts webbplats.

Viss information från tredje part som överförs i Programvaran kan kräva ytterligare godkännanden av leverantören eller tredje part som tillhandahåller sådan information. Du är ansvarig för att göra ansökan till och ta emot sådant skriftligt godkännande av den nödvändiga tredje parten och betala eventuella avgifter eller avgifter i förekommande fall.

UPPSÄGNING.

Licensen som beviljas dig enligt denna EULA kan avslutas av FXCM när som helst utan föregående meddelande, med eller utan orsak. FXCM förbehåller sig rätten att säga upp dina rättigheter enligt denna licens utan föregående meddelande från FXCM om du inte följer några villkor i detta EULA. Vid uppsägning av licensen ska du upphöra med all användning av Programvaran och förstöra alla kopior, helt eller delvis, av programvaran.

Du bekräftar att viss information tillhandahålls av tredje part med vilka FXCM har ingått ett avtal. I händelse av att något avtal mellan en tredjepartsleverantör av information eller programvara och FXCM upphör, kommer FXCM att sluta förse dig med denna information eller programvara omedelbart och utan föregående meddelande. Enligt villkoren i Avsnitt 10 ska varken FXCM eller någon tredjepartsleverantör eller informationsleverantör med vilken FXCM har ingått ett avtal ha något ansvar gentemot dig i samband med sådan uppsägning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

Du bekräftar att programvaran är skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du bekräftar vidare att all rättIGHETER, titel och intresse däri är den enda egenskapen hos FXCM och dess tredje parts licensgivare, i förekommande fall, och att du inte får några rättigheter, titel eller intressen i Programvaran förutom vad som uttryckligen anges häri. Du samtycker till att inte utmana varken FXCM eller någon tredje parts licensgivares rättigheter i eller på annat sätt försöka hävda några rättigheter i Programvaran, förutom de som tillhandahålls enligt detta EULA.

INGEN GARANTI.

FXCM GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. PROGRAMVARAN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" OCH FXCM GARANTERAR INTE ATT EVENTUELLA FEL ELLER FELAKTIGHETER KOMMER ATT KORRIGERAS. FXCM GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA BEHOV, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER ELLER FELFRI. FXCM GARANTERAR INTE HELLER ATT RESULTATEN FRÅN ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, ELLER ATT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL RELATERAT TILL PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN FXCM ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANT SKA SKAPA EN GARANTI. FXCM OCH DESS TREDJEPARTSINNEHÅLLSLEVERANTÖRER, TREDJEPARTSLICENSGIVARE OCH EVENTUELLA DOTTERBOLAG DÄRAV GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE RIKTIGHETEN ELLER AKTUALITETEN I ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA PROGRAMVARAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER FÖR EN KONSUMENT, SÅ OVANSTÅENDE UTESLUTNING OCH BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

ANSVARSBEGRÄNSNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FXCM, NÅGON TREDJE PART INNEHÅLLSLEVERANTÖR, NÅGON TREDJE PART LICENSGIVARE ELLER NÅGOT DOTTERBOLAG DÄRAV VARA ANSVARIGA FÖR PERSONSKADA, ELLER NÅGRA TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR SOM HELST, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER ("FÖRLUSTER"), SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, MEN ORSAKAS, OAVSETT TEORIN OM ANSVAR (KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT) OCH ÄVEN OM FXCM, NÅGON TREDJE PART INNEHÅLLSLEVERANTÖR, TREDJE PARTS LICENSGIVARE ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DESSUTOM, OM INTE ANNAT KRÄVS ENLIGT LAG, KOMMER FXCM INTE ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST TILL FÖLJD AV EN ORSAK SOM SÅDAN FXCM INTE HAR DIREKT KONTROLL ÖVER. DETTA INKLUDERAR FEL PÅ ELEKTRONISK ELLER MEKANISK UTRUSTNING ELLER KOMMUNIKATIONSLINJER (INKLUSIVE TELEFON, KABEL OCH INTERNET), OBEHÖRIG ÅTKOMST, VIRUS, STÖLD, OPERATÖRSFEL, ALLVARLIGT ELLER EXTRAORDINÄRT VÄDER (INKLUSIVE ÖVERSVÄMNING, JORDBÄVNING ELLER ANNAN NATURKATASTROF), BRAND, KRIG, UPPROR, TERRORISTHANDLING, UPPLOPP, ARBETSKONFLIKT OCH ANDRA ARBETSPROBLEM, OLYCKA, NÖDSITUATION ELLER HANDLING AV REGERINGEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADA, ELLER FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DENNA BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART KOMMER ATT REGLERAS AV DET TILLÄMPLIGA LICENSAVTALET, OM NÅGOT, MED SÅDAN TREDJE PART. FXCM ANSVARAR INTE FÖR NÅGON TREDJEPARTSPROGRAMVARA OCH HAR INGET ANSVAR AV NÅGOT SLAG FÖR FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV SÅDAN TREDJEPARTSPROGRAMVARA MED FXCM:S PROGRAMVARA. FXCM LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ SÅDAN PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART.

STYRANDE LAGAR OCH JURISDIKTION.

Lagarna i England och Wales reglerar detta EULA, och eventuella utomobligatoriska skyldigheter som uppstår ur eller i samband med det, och dess tolkning. De engelska domstolarna har exklusiv behörighet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta EULA (inklusive en tvist eller ett krav som rör utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta EULA). Förutsatt dock att ingenting häri ska hindra FXCM från att väcka talan i någon annan behörig domstol. Om en behörig domstol av någon anledning finner att någon bestämmelse, eller del häri, inte kan verkställas, ska resten av denna licens fortsätta i full kraft och verkan.

STYRANDE SPRÅK.

Varje översättning av denna licens görs för lokala krav eller för din bekvämlighet. I händelse av en tvist mellan den engelska och alla icke-engelska versioner ska den engelska versionen av denna licens styra, i den utsträckning som inte är förbjuden enligt lokal lag i din jurisdiktion.

ÄNDRINGAR AV EULA.

FXCM förbehåller sig rätten att ändra villkoren i EULA när som helst med eller utan förvarning genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen www.fxcm.com. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar och samtycker till att vara bunden av samma.

Upplysningar
1

FXCM Apps: Apparna som visas tar inte hänsyn till dina individuella omständigheter och handelsmål och bör därför inte betraktas som en personlig rekommendation eller investeringsrådgivning. Tidigare resultat är inte vägledande för framtida resultat.