Den amerikanska KPI-inflationen steg till de högsta nivåerna på 40 år

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Amerikansk KPI-inflation

Konsumentprisindex (KPI) steg med 7,5 % i januari jämfört med 7 % i december, vilket är den största ökningen på tolv månader sedan februari 1982.

Kärn-KPI (exklusive livsmedel och energi) steg med 6,0 % på årsbasis, jämfört med 5,5 % tidigare, vilket är den högsta siffran sedan augusti 1982.[1]

Den ihållande höga inflationen är den främsta drivkraften bakom Federal Reserves senaste hökaktiga sväng. Den amerikanska centralbanken ska avsluta sitt program för köp av tillgångar i början av mars och har pekat på att räntorna kommer att höjas under samma månad och att flera höjningar kommer att ske framöver.

Dagens data stöder Feds åtstramningsbana och kan sätta press på en större räntehöjning med 50 baspunkter, vilket har framstått som ett huvudtema i den offentliga debatten på senare tid. Vi måste dock notera att Feds föredragna inflationsmått är Core Personal Consumption Expenditures (PCE).

Den amerikanska dollarn steg omedelbart efter offentliggörandet, medan aktiemarknaderna påverkas negativt. Tekniksektorn är särskilt sårbar för miljöer med hög inflation/hög ränta, NAS100 tappade nästan 10 % i januari och förlorar i skrivande stund cirka 1,5 % i dag.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 06 jun 2023 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}