Den platta avkastningskurvan stöder aggressiva åtstramningar

Veckodiagrammen nedan visar:
* US02-Yr Treasury (överst).
* US10-åriga statspapper (mitten).
* 10/02 avkastningskurva (nedre delen).

Spreaden mellan 10/02 har minskat till 0,371 %. D.v.s. avkastningskurvan har planat ut anmärkningsvärt sedan mitten av förra året (röd rektangel). Orsaken är den kraftiga ökningen i US02-Yr (blå rektangel) jämfört med den mindre lutande ökningen i US10-Yr (grön rektangel). Den branta utvecklingen för den kortare löptiden indikerar att marknaden förväntar sig aggressiva räntehöjningar från Fed (centralbankerna påverkar vanligtvis den främre delen av kurvan). Samtidigt som spänningarna vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland intensifieras har oljepriset dessutom stigit med 23 procent sedan början av året, vilket ökar inflationstrycket. Fed Funds futures indikerar för närvarande en 36-procentig chans för en höjning med 50 punkter den 16 mars. Aggressiv åtstramning är en kärnrisk för aktiemarknadens värderingar för 2022 och kan ge stöd åt dollarn.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}