נכס הבסיס של חוזה-ההפרשים BUND הוא מדד החוזים העתידיים של האירו-בונד (Euro-Bund Futures Index), אשר כולל החוזים העתידיים על האירו-בונד עם מועדי הפרעונות הקצרים ביותר וכולל אגרות חוב של ממשלת גרמניה. דרישת בטחונות ניתן לצפות בדרישת הבטחונות העדכנית בתחנת המסחר…