Forex Trading Station Demo

הייתה בעיה בהגשת הטופס.

גילוי סיכונים
1

עמלת ייקור מתווך: במקרים מסוימים, חשבונות הלקוחות יהיו נתונים לעמלת ייקור של מתווך