רגולציה

החברות המרכיבות את קבוצת Stratos נתונות לפיקוח רגולטורי במספר תחומי שיפוט. כמי שדוגלת בפיקוח בשוק המסחר ובחיזוק ההגנה על הלקוחות, החברות המרכיבות את קבוצת Stratos ("קבוצת Stratos") רשומות ומפוקחות על ידי כמה מגופי הרגולציה המכובדים בעולם.

חברת FXCM ישראל הינה שמה המסחרי של חברת סטרטוס לייט בע"מ (Stratos Light Ltd), ח.פ. מס׳ 515234623. החברה שינתה ביום ה- 12/10/2023 את שמה המשפטי (מFXCM טריידינג בע"מ לSTRATOS לייט בע"מ), אך לא חל שינוי בשמה המסחרי של החברה ו/או בפעילותה. החברה התאגדה בישראל ומחזיקה ברישיון להפעלת זירת סוחר מרשות ניירות ערך*.

סטנדרטים פיננסיים ופיקוח

על פי הוראות הרגולציה הישראלית, חברת FXCM ישראל מחוייבת לעמוד באמות מידה פיננסיות מחמירות, לרבות עמידה בדרישות הון עצמי. FXCM ישראל נדרשת להגיש דוחות כספיים תקופתיים. רשות ניירות ערך* בישראל אוכפת את ההוראות הללו והיא רשאית לקנוס חברות בגין הפרתן, ואף לבטל את מעמדן המפוקח.

כמו כן, כספי לקוחות ב-FXCM ישראל מוחזקים בחשבונות נפרדים מחשבונות החברה בהתאם לדרישות הרגולטוריות. הפרדת כספים זו נועדה להגן על כספי לקוחות החברה מפני מקרה בלתי סביר של תביעות נושים.

שקיפות גדולה יותר של הפרקטיקות העסקיות

בדומה לחברות מדווחות או גופים אחרים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך*, החברה מחוייבת לפרסם הודעות ודיוורים מסויימים באמצעות מערכת ההפצה של הרשות הידועה בשמה מגנ"א. מגנ"א הינה מערכת מידע אינטרנטית אשר באמצעותה ניתן לעיין בדיווחים שונים של גופים הכפופים לפיקוחה של הרשות לניירות ערך* בישראל. ISA.

*יש לציין כי אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.