מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 12 אוקטובר 2023

סטרטוס לייט בע"מ (Stratos Light Ltd), ("החברה") מקדמת אותך בברכה על השימוש והביקור באתר החברה, ועל העניין שהינך מגלה בשירותי החברה. כל משתמש/ת באתר רשאי/ת להשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים להלן.

הסכמה לתנאי השימוש- אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש:

בעצם הכניסה והשימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים הניתנים אגב האתר, הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בהם (להלן: ״תנאי השימוש״). אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב/ת, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים הניתנים באופן כלשהו באתר זה.

האתר, התוכן והשירותים

באתר תוכל/י לעיין בתוכן הכולל מידע בנוגע לחברה, שירותי החברה, וכמו-כן בתוכן שיווקי, לרבות פרטים כלליים בדבר מוצרים ושירותים המוצעים על ידו ("התוכן"), ליצור עם החברה קשר בנושאים שונים, לרבות יצירת קשר לצורך פתיחת חשבון מסחר אצל החברה.

שימ/י לב:

התוכן המוצג באתר נועד לצרכי מידע כללי בלבד, כפרשנות כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסיים ו/או מכשירים פיננסים כלשהם או כל מוצר חברה אחר והוא אינו מהווה הצעה, שידול, הכוונה, או ייעוץ לביצוע עסקאות ו/או ייעוץ להשקעות. התוכן הינו כללי בלבד ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש/ת בקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י יועץ השקעות מורשה ו/או מנהל תיקים מורשה, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות הייחודיים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות.

אין לראות בתוכן האתר כהצעה להתקשרות עם החברה או הזמנה להצעה כאמור. החברה אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לתוכן המוצג באתר ו/או בהסתמך עליו תניב תשואה מסוימת או מינימאלית ומובהר כי השקעה בנכסים הפיננסיים המוצגים בתוכן האתר, ככל שמוצגים, כרוכה בסיכון ומחייבת מיומנות ידע והבנה. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה משימוש בתוכן. חלק מהדוגמאות המופיעות בתוכן האתר הינן תיאורטיות בלבד, לעתים ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, בלבד.

המידע והנתונים הנכללים בתוכן האתר, לרבות בסקירות או בניתוחים של ניירות ערך או נכסים פיננסים ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לחברה כל אחריות לנכונותם, שלמותם ו/או אמיתותם. באתר עשויים להופיע תכנים אודות מוצרים מסויימים, אשר לגביהם החברה נמצאת באיזשהו ניגוד עניינים, היות והיא עשוייה להעדיף מוצרים פיננסים מסוימים על פני מוצרים אחרים.

שימושים אסורים

אינך רשאי/ת –

א. להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד האתר;

ב. להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש;

ג. לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר;

ד. לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת החברה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים באתר;

ה. ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש;

ו. ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר;

ז. להפר אי אלו מתנאי השימוש.

זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן והשירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר (רשומים או לא) (ביחד ולחוד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון (ניתנה לה הזכויות המשפטיות לשימוש) ואלו מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ו/או נותני רישיון או זכויות שלה. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

זמינות האתר, התוכן והשירותים החברה

זמינות ופונקציונאליות האתר, התוכן והשירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של החברה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של החברה או צדדים שלישיים אחרים. החברה לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתה, ככל שעשתה מאמצים שבירים למנוע אלו.

מדיניות פרטיות

החברה מכבד את הפרטיות שלך ומחויב להגן על המידע האישי שאת/ה משתפ/ת עם החברה. החברה מאמין כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים של החברה בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך בשעת השימוש באתר. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד החברה משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על ידו כחלק מביקורך באתר.

א. אילו סוגי מידע החברה אוסף אודות המשתמשים באתר?החברה עשויה לאסוף מידע אנונימי ואינו מזהה (״מידע שאינו אישי״). מידע שאינו אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש/ת משתמש/ת באתר ומידע הנמסר אודות המשתמש/ת מצדדים שלישיים, ואינו מאפשר את זיהויו/ה של אותו/ה משתמש/ת. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו/ה של המשתמש/ת באתר, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, לרבות הדפים והמודעות בהם ביקר/ה המשתמש/ת לפני הגעתו/ה לאתר.

כמו כן, החברה עשוייה לאסוף מידע אישי מזהה ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש/ת ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את כתובת ה- IP שלהם, בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר הנייד בהם הם משתמשים לצורך הגלישה באתר. עוד יצויין כי, בעת גלישה באתר באמצעות מכשיר נייד עשויים להיאסף, באופן אוטומטי, פרטים מזהים נוספים מהמכשיר הנייד כגון: מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגרפי. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

החברה ו/או גופים הקשורים לחברה עשויים לעסוק בעיבוד נתונים עבור החברה, או במתן שירות אחר לחברה, אוספים מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך באתר. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת מילוי טופס יצירת קשר, פתיחת חשבון מסחר ו/או טפסים נוספים שמילאת בהסכמתך. השימוש בטפסים אלה כפופים לתנאים נוספים ואנו מפצירים בך לקרוא בעיון את כלל הטפסים באתר החברה לפני השימוש בשירותי החברה.

הינך מסכימ/ה ומצהיר/ה כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש/י למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכימ/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של החברה.

ב. מטרות איסוף ושימוש במידעהחברה ו/או גופים קשורים לחברה עשויים לעבד את המידע האישי והמידע שאינו אישי, על מנת:

לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.

כמו כן, עיבוד המידע עשוי לשמש:

-להתאים, לפתח ולשפר את האתר והשירותים הניתנים במסגרתו;

-להשיב לשאלות המשתמש/ת אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית;

-ליצור קשר עם המשתמש/ת עבור מוצרים ו/או שירותים שהביע/ה בהם עניין, במידה וביקש/ה זאת.

-לקדם מהלכים שיווקיים של החברה.

ג. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישייםהחברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, לדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

מעבר לאמור בפסקה ב לעיל, החברה תהא רשאית לשתף צדדים שלישיים במידע אישי במקרים הבאים:

א. על מנת לעמוד בדרישות כל דין;

ב. לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;

ג. על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;

ד. על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;

ה. על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים;

ו. על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

ד. מדיניות השימוש בעוגיות ("Cookies")בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשת, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכרות כגון cookies. למדיניות החברה בעניין זה, נא קרא בעיון.

מידע המתקבל מצדדים שלישיים

מידע ונתונים מסוימים המופיעים באתר מתקבלים מצדדים שלישיים או מצדדים קשורים אשר נמסרו לחברה או מטעמם. מידע זה עשוי להימסר כמות שהוא (AS IS), או שהמידע עשוי לעבור עריכה בשל מגבלות רגולטוריות. המידע נמסר למשתמשי האתר ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא. בין היתר, נתונים כלכליים המופיעים באתר, הינם נתונים שנאספו מצדדים שלישיים, ו/או שהינם נתונים פומביים, ממקורות מידע פומביים, המסופקים לצורך מידע כללי בלבד. מידע כאמור, מוצע לך מטעמי נוחות בלבד, השימוש באלו אינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ השקעות או פיננסי מכל סוג שהוא.

החברה אינה מתחייבת כי המידע והנתונים המופיעים באתר ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות, והחברה אינה ערבה לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.

סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט

החברה משקיעה מאמצים ומשאבים בהגנה מפני סיכונים הנוגעים לשימוש ברשת האינטרנט. יחד עם זאת, אין ביכולתה ו/או בשליטתה של החברה למנוע באופן מוחלט את חדירתן ו/או פעולתן של תוכנות מזיקות ו/או malwares ו/או וירוסים ו/או ״סוסים טרויאניים״ ו/או באגים, תוכנות spywares או כל קודי מחשב או קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לחברה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים או הניתנים ע״י החברה.

שינויים באתר ובתנאי השימוש

החברה רשאית, מעת לעת, לבצע באתר שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי השימוש. החברה תודיע לך על שינויים מהותיים בדרך שהיא תמצא לנכון, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של האתר. המשך שימושך באתר ובתכניו יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש המעודכנים. במידה ואינך מסכימ/ה לתנאי השימוש המעודכנים, עליך להימנע מהמשך השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים.

חסימת גישה לאתר, לתוכן ולשירותים

החברה תהא רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר, לתוכן ו/או לשירותים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה של החברה על פי כל דין, והכל בכפוף להוראות הרגולציה החלות על החברה.

כללי

א. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין החברה לבינך ו/או כדי לשנותה.

ב. כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל, והינך מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

ג. כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. אדם שעיין במידע המוחזק עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@fxcm.co.il או באמצעות פקס מס' 03-5101319 או בדואר רגיל אל: מר לויד לוריא, חברת Stratos Light Ltd, בניין שערי העיר, רחוב יפו 216, קומה 9, ירושלים.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

מחיקת המידע כאמור, הינה כפופה לחובות רגולטוריות שהחברה נדרשת לעמוד באלו, הנוגעות לשירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה.