CRS FAQs

Τι είναι το CRS;

Τα αρχικά CRS αναφέρονται στο Common Reporting Standard (Κοινό Πρότυπο Αναφοράς). Αποτελεί μία νέα απαίτηση για συλλογή πληροφοριών και υποβολή αναφορών που απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να προστατέψουν την ακεραιότητα των φορολογικών συστημάτων.

Ποιες χώρες συμμετέχουν στο CRS;

Μπορείτε να δείτε τις χώρες που συμμετέχουν στο CRS εδώ.

Ποιος πρέπει να υποβάλλει τις αναφορές;

Το CRS επιδιώκει να καθορίσει την φορολογική κατοικία των πελατών. Σύμφωνα με το CRS, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαιτούνται να εντοπίσουν τους πελάτες που φαίνεται να είναι φορολογικοί κάτοικοι εκτός της χώρας στην οποία διατηρούν τους λογαριασμούς και τα προϊόντα τους, και να αναφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες στην τοπική φορολογική αρχή. Δύναται δε, να κοινοποιήσουν έπειτα τις πληροφορίες αυτές στην φορολογική αρχή στην οποία είστε φορολογικός κάτοικος.

Γιατί η FXCM σας ζητάει τη χώρα φορολογικής σας κατοικίας;

Βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς ("CRS"), οι φορολογικές αρχές ζητούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι η FXCM να συλλέγουν και να αναφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την φορολογική κατάσταση των πελατών τους.

Εάν ανοίξετε έναν νέο trading λογαριασμό, πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε νέα προϊόντα ή τροποποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σας, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με εσάς. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «αυτοπιστοποίηση» και είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με το CRS.

Τι πληροφορίες μπορεί η FXCM να σας ζητήσει να παρέχετε;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CRS, η FXCM μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλλετε τα εξής: (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά)

  • Όνομα
  • Τόπος Γέννησης* (για τον πελάτη και τα Ελέγχοντα πρόσωπα)
  • Ημερομηνία Γέννησης* (για τον πελάτη και τα Ελέγχοντα πρόσωπα)
  • Χώρα(ες) φορολογικής κατοικίας
  • Αριθμός(οί) Φορολογικού Μητρώου
  • Τόπος εγγραφής/σύστασης (για Οντότητες)
  • Τύπος Οντότητας (για Οντότητες)

Τι είναι το TIN;

Τα αρχικά TIN αναφέρονται στο Taxpayer Identification Number (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και αποτελείται από έναν μοναδικό συνδυασμό γραμμάτων και/ή αριθμών που έχει ανατεθεί σε εσάς/στην επιχείρησή σας. Κάποιες χώρες δεν εκδίδουν αριθμό TIN, αλλά βασίζονται σε άλλους αριθμούς, όπως ο αριθμός ασφάλισης ή αριθμός εγγραφής για οντότητες. Μπορεί να χρειαστεί να υποβάλλετε αυτούς τους αριθμούς εάν απαιτηθεί. Ο οργανισμός ΟΟΣΑ έχει δημοσιεύσει μία λίστα με τους αποδεκτούς αριθμούς TIN και τις εναλλακτικές τους εδώ.

Πώς καθορίζεται η φορολογική κατοικία;

Αυτό εξαρτάται από το μέρος που διαμένετε και τις ειδικές περιστάσεις σας. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία φορολογικό σύμβουλο ή ελέγξτε την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να καθορίσετε την φορολογική σας κατοικία, καθώς η FXCM δεν δύναται να παρέχει φορολογικές συμβουλές.

Οι πληροφορίες που μου ζητήθηκαν στις φόρμες είναι παρόμοιες με τις πληροφορίες που μου ζητήθηκαν στο πλαίσιο του FATCA. Γιατί είναι διαφορετικό;

Ακόμη και αν έχετε ήδη παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο Περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FATCA) της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως χρειαστεί να παράσχετε επιπλέον πληροφορίες για το CRS, καθώς πρόκειται για διαφορετικούς κανονισμούς με διαφορετικές απαιτήσεις.

Το FATCA είναι νόμος των ΗΠΑ και απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν τα Άτομα από τις ΗΠΑ και να υποβάλλουν αναφορές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς FATCA, βάσει της υπηκοότητάς τους. Το CRS απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσδιορίσουν την φορολογική κατοικία όλων των πελατών μας και στις περισσότερες περιπτώσεις να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με πελάτες που είναι κάτοικοι φορολογίας εκτός της χώρας / δικαιοδοσίας όπου διατηρούν τους λογαριασμούς τους.

Ζω στην ίδια χώρα / δικαιοδοσία όπου πληρώνω φόρο, οπότε γιατί πρέπει να δώσω στην FXCM αυτές τις πληροφορίες;

Σύμφωνα με το CRS, η FXCM υποχρεούται νομικά να καθορίσει την κατάσταση φορολογικής κατοικίας όλων των πελατών μας, ακόμη και αν είστε φορολογικός κάτοικος στην ίδια χώρα / δικαιοδοσία όπου διατηρείτε το λογαριασμό σας.

Πόσο συχνά πρέπει να παρέχονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες;

Αφού θα υπάρχει μία έγκυρη αυτοπιστοποίηση στο αρχείο της FXCM, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μία νέα αυτοπιστοποίηση μόνο όταν ανανεώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες στον λογαριασμό σας ή όταν πιστεύουμε ότι η κατάσταση αναφοράς σας έχει αλλάξει.

Έχω δώσει στην FXCM τα στοιχεία μου. Γιατί η FXCM μου ζητά δικαιολογητικά έγγραφα;

Η FXCM υποχρεούται από το νόμο να επαληθεύει τις πληροφορίες που έχετε παράσχει ως μέρος της αυτοπιστοποίησής σας. Μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιο αποδεικτικό της φορολογικής σας κατοικίας που δηλώθηκε στην αυτοπιστοποίησή σας.

Θα σεβαστεί η FXCM τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η FXCM σέβεται το δικαίωμα κάθε ατόμου στη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Εκτιμούμε την σχέση που έχουμε μαζί σας και είμαστε υπερήφανοι για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού με κάθε πελάτη ξεχωριστά. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την FXCM προστατεύονται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θα δώσουμε τις πληροφορίες σας μόνο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, εάν μας ζητηθεί νομικά.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φορολογική σας κατοικία, παρακαλούμε ανατρέξτε στους κανονισμούς που διέπουν την εκάστοτε φορολογική κατοικία και έχουν δημοσιευθεί από κάθε φορολογική αρχή ανά χώρα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αναφορές: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται άνωθεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο ως σημείο παραπομπής, και δεν υποκαθιστούν νομική συμβουλή από δικηγόρο ή άλλο πάροχο επαγγελματικών νομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ανεξάρτητο σύμβουλο. Η FXCM δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, καθώς και δεν εγγυάται την ακρίβεια, και την πληρότητα των πληροφοριών, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό. Η FXCM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της απώλειας κέρδους, η οποία μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται εδώ ή την εξάρτηση από αυτό.