Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Για να εντοπίσετε τις ημερομηνίες εφαρμογής των Όρων Συναλλαγών παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα. Στην FXCM οι όροι συναλλαγών θέτονται σε ισχύ σε δύο στάδια. Οι νέοι λογαριασμοί είναι οι πρώτοι που υπόκεινται στους ανανεωμένους όρους, και μετά ακολουθούν οι υπάρχοντες κάτοχοι λογαριασμών.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Εφαρμόζεται σε όλους τους λογαριασμούς που άνοιξαν την ή μετά την 13η Αυγούστου 2021. (Λογαριασμοί που άνοιξαν πριν την 13η Αυγούστου 2021 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από την 12η Σεπτεμβρίου 2021.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)