@

Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA)