@

Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αναφορές: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται άνωθεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο ως σημείο παραπομπής, και δεν υποκαθιστούν νομική συμβουλή από δικηγόρο ή άλλο πάροχο επαγγελματικών νομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ανεξάρτητο σύμβουλο. Η FXCM δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, καθώς και δεν εγγυάται την ακρίβεια, και την πληρότητα των πληροφοριών, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό. Η FXCM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της απώλειας κέρδους, η οποία μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται εδώ ή την εξάρτηση από αυτό.