Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA)

Τι είναι ο FATCA;

Ο FATCA είναι ο Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FATCA). Εισήχθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2010 ως μέρος του Νόμου Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act.

Ο FATCA σχεδιάστηκε με στόχο την αποτροπή της φοροδιαφυγής από πολίτες των ΗΠΑ ή κάτοικους ΗΠΑ που διατηρούν ξένους λογαριασμούς ή Offshore επενδύσεις. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του FATCA, τα Ξένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (foreign financial institutions, FFIs) θα πρέπει να εντοπίζουν δικαιούχους λογαριασμών από ΗΠΑ καθώς και οντότητες υπό Αμερικάνικο έλεγχο (δηλαδή, άτομα από ΗΠΑ που κατέχουν σημαντική εταιρική συμμετοχή στην οντότητα) και να παρέχουν στο IRS πληροφορίες σχετικά με το ενεργητικό τους, πληρωμές εσόδων και κινήσεις συναλλαγών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Οι κανονισμοί του FATCA θα τεθούν σε ισχύ την ή περίπου την 1η Ιουλίου 2014.

Πώς επηρεάζει ο FATCA την FXCM και τους πελάτες της;

Για να συμμορφωθεί με τον FATCA, η FXCM πρέπει να καταχωρήσει τα δικά της FFIs στο IRS. Επιπλέον, οι κανονισμοί του FATCA υποχρεώνουν την FXCM να εξετάσει υπάρχουσες διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμού και διαδικασίες παρακράτησης και να τις ενισχύσει ώστε να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς.

Ως μέρος της ενισχυμένης διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού πελατών, επιπλέον έγγραφα μπορεί να ζητηθούν από πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς με την FXCM. Παραδείγματος χάριν, η FXCM μπορεί να χρειαστεί να λάβει φορολογικές φόρμες (όπως W9/W8 έντυπα) μετά την 1η Ιουλίου 2014, τόσο από νέους όσο και από υφιστάμενους δικαιούχους λογαριασμών ώστε να εντοπίσει τη φορολογική κατηγοριοποίηση του πελάτη.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να υποβάλλω την Φόρμα W-9/W8-BEN/W8-BEN-E στην FXCM;

Για να καθοριστεί εάν η παρακράτηση φόρου είναι εφαρμοστέα, η FXCM θα πρέπει να πιστοποιήσει τον τόπο κατοικίας των πελατών της. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας λογαριασμός διατηρείται από υπήκοο εκτός ΗΠΑ ή από εταιρική οντότητα εγγεγραμμένη εκτός ΗΠΑ, η FXCM μπορεί να ζητήσει ένα Πιστοποιητικό Ξένης Κατάστασης (Certification of Foreign Status), όπως τη Φόρμα W8-BEN ή την W8-BEN-E για τον λογαριασμό. Ομοίως, εάν ένας λογαριασμός διατηρείται από πολίτη των ΗΠΑ ή κάτοικο - χωρίς υπηκοότητα ΗΠΑ ή εταιρική οντότητα εγγεγραμμένη στις ΗΠΑ, ο δικαιούχος του λογαριασμού μπορεί να χρειαστεί να πιστοποιήσει την φορολογική του κατάσταση συμπληρώνοντας τη Φόρμα W-9.

Πώς μπορώ να γνωρίζω ποια φόρμα χρειάζεται να υποβάλω;

Οι πολίτες ή επιχειρήσεις των ΗΠΑ μπορούν να συμπληρώσουν την Φόρμα W-9.Οδηγίες για πολίτες ή επιχειρήσεις εκτός ΗΠΑ περιλαμβάνονται λεπτομερώς εδώ, και αναφέρονται παρακάτω σε γενικές γραμμές για δική σας διευκόλυνση:

  • W-8BEN – ιδιώτης εκτός ΗΠΑ (εκτός εάν ο ιδιώτης εμπίπτει στην παρακάτω κατηγοριοποίηση)
  • W-8BEN-E – οντότητα εκτός ΗΠΑ (εκτός εάν η οντότητα εμπίπτει στην παρακάτω κατηγοριοποίηση)
  • W-8ECI – άτομο εκτός ΗΠΑ που ισχυρίζεται ότι το εισόδημα συνδέεται με την πραγματοποίηση συναλλαγής ή με επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ
  • W-8IMY – ενδιάμεσος εκτός ΗΠΑ (intermediary), flow-through οντότητα εκτός ΗΠΑ, trust εκτός ΗΠΑ
  • W-8EXP – κυβέρνηση εκτός ΗΠΑ, διεθνείς οργανισμοί, κεντρικές τράπεζες έκδοσης εκτός ΗΠΑ, οργανισμοί με απαλλαγή φόρου εκτός ΗΠΑ, ιδιωτικά ιδρύματα εκτός ΗΠΑ, κυβερνήσεις κτήσεων των ΗΠΑ

Η σύνοψη που παρέχεται άνωθεν δεν έχει ως σκοπό να είναι εξαντλητική και τόσο η πληρότητα όσο και η ακρίβειά της δεν εγγυώνται από την FXCM. Για βοήθεια σχετικά με την επιλογή και συμπλήρωση της Φορολογικής Φόρμας που σας αφορά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν καταρτισμένο φοροτεχνικό.

Θα παρακρατήσει φόρους η FXCM από τον λογαριασμό μου;

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του FATCA, οι παρακρατούμενες πληρωμές (withholdable payments) δεν περιλαμβάνουν πληρωμές από το forex. Παρόλο που σε γενικές γραμμές τα κέρδη από συναλλαγές στο forex δηλώνονται στο IRS ως ακαθάριστα έσοδα, στους κανονισμούς του FATCA φαίνεται να εμπίπτουν τα έσοδα από την πώληση ή διάθεση ιδιοκτησίας που δύναται να παράγει επιτόκιο ή μερίσματα από πηγές εντός των ΗΠΑ. Σημειώστε ότι το γεγονός αυτό μπορεί να αλλάξει εάν οι κανονισμοί του FATCA τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν καταρτισμένο φοροτεχνικό για περαιτέρω βοήθεια.

Τι είναι η Διακυβερνητική Συμφωνία (Intergovernmental Agreement, IGA);

Η Διακυβερνητική Συμφωνία είναι μία διμερής συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της φορολογικής αρχής μιας χώρας που συμμορφώνεται με τον FATCA. Περισσότερες από 50 χώρες διαπραγματεύονται μία Διακυβερνητική Συμφωνία.

  • Σε χώρες με Model 1 IGA, τα FFIs θα συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και θα ενημερώνουν την τοπική φορολογική αρχή. Στη συνέχεια, η τοπική φορολογική αρχή θα ανταλλάσσει πληροφορίες με το IRS.
  • Σε χώρες με Model 2 IGA, τα FFIs θα συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία για τη σύναψη συμφωνιών με το IRS και θα το ενημερώνουν απευθείας.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του FATCA;

H FXCM αναλύει προσεκτικά τους τελικούς κανονισμούς και τις Διακρατικές Συμφωνίες (IGAs). Το παρόν χρονοδιάγραμμα αναφέρει ως ημερομηνία παγκόσμιας συμμόρφωσης την ή περίπου την 1η Ιουλίου 2014. Η FXCM θα ενημερώσει τους πελάτες της που επηρεάζονται από τον FATCA μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον FATCA;

Η ιστοσελίδα του IRS παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τον FATCA. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του U.S. Department of Treasury website για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Διακρατικές Συμφωνίες (IGAs).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αναφορές: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται άνωθεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο ως σημείο παραπομπής, και δεν υποκαθιστούν νομική συμβουλή από δικηγόρο ή άλλο πάροχο επαγγελματικών νομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ανεξάρτητο σύμβουλο. Η FXCM δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, καθώς και δεν εγγυάται την ακρίβεια, και την πληρότητα των πληροφοριών, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό. Η FXCM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της απώλειας κέρδους, η οποία μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται εδώ ή την εξάρτηση από αυτό.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}