Fed pozostaje agresywny, by kontrolować spiralę płacową

Inflacja jest umiarkowana, a mimo to Fed pozostaje agresywny w polityce. Przyczynę takiego stanu rzeczy przypisujemy ciasnemu rynkowi pracy

Na sierpniowym sympozjum w Jackson Hole przewodniczący Fed Powell powiedział, że "rynek pracy jest szczególnie silny, ale jest wyraźnie wytrącony z równowagi, z popytem na pracowników znacznie przekraczającym podaż dostępnych pracowników". Od tego czasu popyt się wzmocnił, a współczynnik aktywności zawodowej zwęża się.

Ostatnie średnie zarobki godzinowe m/m zaskoczyły na plus, drukując się na poziomie 0,6% przed konsensusem 0,3% i więcej niż poprzednia liczba 0,5%

Jest to niepokojące, gdyż wymykająca się spod kontroli spirala płacowa jest trudna do opanowania. Dlatego Fed musi pozostać energiczny, zapewniając, że taka spirala nie wystąpi. Jednakże, robiąc to, jest więcej niż prawdopodobne, że nastąpi cięższa recesja.

Implikacje są takie, że na pewnym etapie Fed będzie musiał dokonać pivotu i to pivotu szybkiego. Rynek terminowy już teraz wycenia około 50 punktów bazowych cięć na drugą połowę 2023 roku

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników