Najlepsze praktyki odnoszących sukcesy traderów

Zarządzanie pieniędzmi jest kluczowym elementem udanego handlu. W związku z tym, aby zwiększyć szanse na sukces, w planie handlowym powinno zostać zawartych kilka kluczowych cech. Należą do nich:

  1. Ograniczaj straty, a zyskom pozwól pracować.
  2. Skutecznie wykorzystuj dźwignię finansową
  3. Handluj o odpowiedniej porze dnia.

Cecha 1: Traderzy odnoszący sukcesy ograniczają straty i pozwalają zyskom pracować.

Ta cecha jest podstawą sukcesu w handlu. Jest to jednak jedno z najtrudniejszych zachowań do wdrożenia. Niemniej jednak, bez niej szanse na sukces znacznie się zmniejszają. Spójrzmy na poniższą tabelę:

Tabela 1

STRATA PROCENTOWA PROCENTOWY PRÓG RENTOWNOŚCI
10% 11.11%
20% 25%
30% 42.86%
40% 66.67%
50% 100%
60% 150%
70% 233.34%
80% 400%
90% 900%

Im więcej inwestor traci, tym więcej jest wymagane, aby powrócić do progu rentowności. Zgodnie z tabelą 1, odzyskanie pozycji staje się niemożliwe, jeśli straci się zbyt wiele.

Breakeven percentage

Dlatego, aby stać się skutecznym traderem, należy nie tracić zbyt wiele pieniędzy.

Cecha 1 zamyka się w metryce określanej jako stosunek ryzyka do zysku.

Ryzyko o wartości 1 oznacza, że inwestor jest skłonny zaryzykować 1$, aby zarobić 1$, natomiast ryzyko o wartości 2 oznacza, że inwestor jest skłonny zaryzykować 1$, aby zarobić 2$. Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo udanego handlu. Rozważmy następujący przykład:

Jest dwóch traderów, Tom i Jerry. Obaj przeprowadzają dziesięć transakcji i obaj wygrywają 3 z nich. Niestety, obaj również tracą w 7 transakcjach. Zysk z ryzyka Toma wynosi 1, ale zysk Jerry'ego jest znacznie lepszy i wynosi 3.

Tabela 2

Tom Jerry
Strata na jednej transakcji $1 $1
Zysk na jednej transakcji $1 $3
Po siedmiu porażkach $7 $7
Po trzech zwycięstwach $3 $9
Pozycja netto po dziesięciu transakcjach -$4 (strata) +$2 (zysk)

Wyższy stosunek ryzyka do zysku pozwala Jerry'emu pozostać rentownym, nawet jeśli jego procent wygranych wynosi 30%.

Doskonały stosunek ryzyka do zysku zmniejsza presję związaną z procentem wygranych transakcji przez inwestora.

Istnieje wyraźny związek między stosunkiem ryzyka do zysku a zwycięskim odsetkiem transakcji. Uwzględnienie obu tych zmiennych umożliwia traderom dostosowanie swoich systemów do działania z pozytywnym oczekiwaniem.

Breakeven Pofit Zone

Wykres 1 pokazuje minimalny procent wygranej na osi x oraz odpowiedni stosunek ryzyka do zysku na osi y, potrzebny do osiągnięcia progu rentowności (bez kosztów). Inwestor musi zapewnić, że handluje powyżej krzywej progu rentowności, aby osiągnąć zysk. Etykiety krzywych pokazują najpierw wygrany %, a następnie odpowiedni stosunek ryzyka do zysku. Np. 50%; 1 oznacza, że przy 50% wygranej i ryzyku 1, inwestor będzie na krzywej progu rentowności (bez kosztów) itd.

Ta obserwacja sugeruje, że inwestor znajdujący się poniżej krzywej breakeven ponosi straty. Aby to naprawić, muszą oni dostosować swoją pozycję na osi y lub x. Większość traderów szuka lepszej metody, aby podnieść swój wskaźnik wygranych. Jednakże, profesjonalni traderzy często uważają, że bardziej odpowiednim podejściem jest przełączanie osi y i stosunku ryzyka do zysku. Ta preferencja wynika z faktu, że nie ma idealnego systemu i wszystkie systemy doświadczą okresu spadku.

Dlatego też w naszym powyższym przykładzie, jeśli Tom poprawi swój stosunek ryzyka do zysku, jego pozycja netto automatycznie się poprawi. Może on dokonać tej poprawy poprzez dostosowanie poziomów stop-loss i take-profit.

Cecha 2: Skuteczne wykorzystanie dźwigni

Wielu inwestorów przychodzi na rynek Forex ze względu na szeroką dostępność dźwigni finansowej – zapewnia ona możliwość kontrolowania pozycji handlowej większej niż posiadany kapitał. Jednakże, podczas gdy korzystanie z wysokiej dźwigni może potencjalnie zwiększyć Twoje zyski, może równie szybko i co ważniejsze, powiększyć Twoje straty.

W tym względzie odsyłamy do tabeli 1. Jeśli dźwignia powoduje znaczną stratę, osiągnięcie progu rentowności jest znacznie trudniejsze. Co więcej, dźwignia może spowodować taką wielkość straty, która uniemożliwi osiągnięcie breakeven.

Biorąc pod uwagę asymetrię między stratami a zyskami, nie powinno być zaskoczeniem, że rentowność ma tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem efektywnej dźwigni. Rozważmy taki przykład:

Tom i Jerry otwierają po 10K i szukają możliwości handlu EUR/USD (MMR 26$ za 1K). Obaj stosują stosunek ryzyka do zysku 1:2 ze stopem na poziomie 100 i limitem na poziomie 200. Jednakże, używają dwóch różnych współczynników dźwigni.

Tom Jerry
Dźwignia 30:1 Dźwignia 10:1
Transakcja kupna 300k Transakcja kupna 100k
MMR: $7,800 MMR: $2,600
Depozyt zabezpieczający do użycia: $2,200 Depozyt zabezpieczający do użycia: $7,400
Wartość PIPs: $30 Wartość PIPs: $10

ALE KURS EUR/USD SPADA O 60 PIPSÓW. NA KONIEC DNIA HANDLOWEGO:

Tom Jerry
Strata: $1,800 Strata: $600
Pozostały depozyt zabezpieczający do użycia: $400 Pozostały depozyt zabezpieczający do użycia: $6,800

Powyżej zarówno Tom jak i Jerry doświadczyli tego samego spadku pipsów. Jednak pozycja Toma jest oparta na dużo wyższej dźwigni finansowej i poniosła znacznie większą stratę. Odzyskanie straty z tej pozycji będzie trudniejsze dla Toma niż dla Jerry'ego.

KTÓRY TRADER JEST BARDZIEJ SKŁONNY DO ODSTĘPSTW OD POCZĄTKOWEGO PLANU?

Kiedy transakcja poszła na niekorzyść Toma, nie miał on miejsca na ściągnięcie środków, a możliwy do wykorzystania depozyt zabezpieczający szybko wyparował, popychając go w pobliże wezwania do uzupełnienia depozytu. Jerry ma odpowiednią dźwignię (oraz stop i limity), aby poczekać i pozwolić sytuacji rynkowej na powrót do zysku.
Ostatecznie, ten sam ruch na rynku kosztował Toma trzy razy tyle, ile kosztował Jerry'ego.
Im wyższa dźwignia, tym większe ryzyko w każdej transakcji. Oprócz obciążenia finansowego, większa strata prawdopodobnie wzmacnia irracjonalne podejmowanie decyzji. To znaczy, że istnieje również obciążenie psychologiczne.

Ponieważ rentowność ma tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem efektywnej dźwigni, logicznym wynikiem jest dodatnia korelacja pomiędzy średnim kapitałem własnym na rachunku a wynikami handlowymi. Wynika to z faktu, że niedokapitalizowane rachunki mają tendencję do przyjmowania zbyt dużej pozycji dźwigni, aby ją wytrzymać.

W tym celu proponujemy formułę zarządzania pieniędzmi, aby dostosować pozycje handlowe do wielkości konta. Chociaż formuła ta nie jest absolutna i istnieją inne metody zarządzania ryzykiem, jest ona dobrym punktem wyjścia dla inwestorów do sprawdzenia ich potencjalnych ekspozycji:

(wielkość konta handlowego x 2%)/pips do stop loss = 4 pozycja mini-lot

Zakładając konto o wartości 10 000 dolarów i stop loss na poziomie 50 pipsów:

  • (10.000x2%)/50 = 4 mini loty lub 40.000 jednostek waluty bazowej
  • 2% to mechanizm kontroli ryzyka
  • Większe lub mniejsze konta mogą to dostosować.
  • Pamiętajmy jednak, że im jest ona większa, tym trudniej będzie się jej pozbierać po spadku (zgodnie z tabelą 1).

Cecha 3: Skuteczni inwestorzy handlują o właściwej porze dnia

Nasze dane na temat wydajności tradera pokazują, że traderzy średnio mają niższy procent wygranej podczas zmiennych godzin rynkowych i podczas handlu na szybciej poruszających się rynkach. I odwrotnie, traderzy radzą sobie lepiej, kiedy średnie ruchy pipsów są mniejsze, co daje wyższy procent wygranych. Ta cecha intuicyjnie ma sens, ponieważ istnieje pozytywna korelacja między ryzykiem a nagrodą. Tzn. im wyższe ryzyko, tym wyższa nagroda. Lub, mówiąc inaczej, jeśli nie ma ryzyka, zysk jest niemożliwy.

Tak więc, istnieje nieodłączna przynęta, jeśli ryzyko jest obecne. Inwestorzy skupiają się na potencjalnej nagrodzie, a nie na rzeczywistym ryzyku. Jednak ryzyko jest prawdziwą i obecną zmienną. Istnieje wiele sposobów mierzenia ryzyka, a jednym z najbardziej popularnych jest odchylenie standardowe lub zmienność.

Kiedy wzrasta odchylenie standardowe instrumentu finansowego, wzrasta jego zmienność, czyli ryzyko. W związku z tym, istnieją krytyczne momenty w ciągu dnia handlowego, kiedy zmienność będzie rosła. Na przykład, podczas publikacji NFP, należy spodziewać się zmienności/ryzyka. Ponadto, pary walutowe mają swoje unikalne cechy ryzyka. Na przykład, zmienność JPY będzie reagować na inne wydarzenia kalendarzowe niż EUR lub GBP.

Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę porę dnia, ponieważ zmienność zwiększa szansę na stratę. Jeśli zmienność jest ekstremalna, poniesiona strata będzie obciążać odzyskanie (patrz tabela 1).

PODSUMOWANIE

Wszystkie trzy cechy są ze sobą powiązane i połączone. Dbanie o jedną z nich będzie miało wpływ na pozostałe. Dlatego też, gdy inwestor skupia się na wszystkich trzech cechach, ma odpowiedzialne podejście do handlu na rynkach. Co więcej, handel staje się bardziej mierzalnym i biegłym przedsięwzięciem. W efekcie, trader traktuje handel jako biznes, a nie rozrywkę.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dźwignia finansowa: Dźwignia finansowa jest mieczem obosiecznym i może zdecydowanie zwiększyć zarówno Twoje potencjalne zyski, jak i straty. Handlowanie walutami obcymi/CFD z jakimkolwiek poziomem dźwigni może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Wydajność hipotetyczna/symulowana: Wyniki te są oparte na symulowanych lub hipotetycznych wynikach, które mają pewne nieodłączne ograniczenia. W przeciwieństwie do wyników przedstawionych w rzeczywistych zapisach wyników, wyniki te nie reprezentują rzeczywistych transakcji. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub jest prawdopodobne, że osiągnie zyski lub straty podobne do tych, które są przedstawione. Symulowane lub hipotetyczne programy handlowe są zazwyczaj projektowane z perspektywy czasu, nie wiążą się z ryzykiem finansowym i posiadają inne czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe.

Prognozy nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.