Pełna wersja Zastrzeżenie

Niniejsze materiały stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Treść jest dostarczana jako ogólny komentarz rynkowy i nie powinna być interpretowana jako zawierająca jakikolwiek rodzaj porady inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnej i/lub nakłaniania do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Przedstawione informacje nie uwzględniają poszczególnych osób i nie biorą pod uwagę ich wiedzy, osiągnięć i osobistych uwarunkowań.

Chociaż ten komentarz nie pochodzi z niezależnego źródła i nie jest wynikiem obiektywnych badań, FXCM podejmuje wszelkie wystarczające kroki, aby wyeliminować lub zapobiec konfliktom interesów, które mogłyby powstać w związku z produkcją i rozpowszechnianiem tego komunikatu. Pracownicy FXCM zobowiązują się do działania w najlepszym interesie klientów i reprezentowania ich poglądów bez wprowadzania w błąd, oszukiwania lub innego osłabiania zdolności klientów do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Więcej informacji na temat wewnętrznych ustaleń organizacyjnych i administracyjnych FXCM w celu zapobiegania konfliktom można znaleźć w Polityce zarządzania konfliktami firmy.

Wyłączenie odpowiedzialności za gwarancje:
Ani FXCM, ani jego podmioty stowarzyszone nie udzielają żadnych gwarancji ani rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności, aktualności lub kompletności tych treści lub co do wyników, które mogą być osiągnięte przez Państwa lub inne osoby w wyniku korzystania z tych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie istnieją żadne wyraźne lub dorozumiane gwarancje tytułu, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub zastosowania i że Użytkownik nie może polegać na żadnych gwarancjach, rękojmiach lub oświadczeniach FXCM lub jego podmiotów stowarzyszonych.

Brak odpowiedzialności:
Ani FXCM, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jego klientów za nieścisłości, błędy lub pominięcia, niezależnie od przyczyny, w treściach udostępnionych tutaj lub za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub pośrednie) z tego wynikające. Bez ograniczenia powyższego, FXCM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika, czy to z tytułu umowy (włącznie z odszkodowaniem), z tytułu czynu niedozwolonego (włącznie z zaniedbaniem), z tytułu gwarancji, z tytułu ustawy lub w inny sposób, w odniesieniu do jakiejkolwiek straty lub szkody poniesionej przez Użytkownika lub któregokolwiek z jego klientów w wyniku lub w związku z jakimikolwiek opiniami, zaleceniami, prognozami, osądami lub jakimikolwiek innymi wnioskami lub jakimkolwiek sposobem działania ustalonym przez Użytkownika lub któregokolwiek z jego klientów, niezależnie od tego, czy opierają się one na tych treściach, czy też nie.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, FXCM lub jego Podmioty Stowarzyszone nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, które uzyskują dostęp do Informacji za pośrednictwem Użytkownika, z tytułu umowy (w tym z tytułu odszkodowania), z tytułu czynu niedozwolonego (w tym z tytułu zaniedbania), z tytułu gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej), z tytułu ustawy lub w inny sposób, w każdym przypadku za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, karne lub przykładowe szkody w odniesieniu do przedmiotu i/lub korzystania z Informacji, w tym, ale nie wyłącznie, w odniesieniu do utraty zysków, utraty przychodów, utraty działalności, utraty możliwości, niezależnie od tego, czy takie szkody mogły być przewidziane lub zapobieżone lub doradzone FXCM.