Ustawa o zgodności z przepisami podatkowymi dotyczącymi rachunków zagranicznych (FATCA)

Co to jest FATCA?

FATCA to skrót od angielskiej nazwy Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Została ona wprowadzona w październiku 2009 r. i podpisana w marcu 2010 r. jako część Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act.

FATCA ma na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków przez obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych posiadających zagraniczne konta lub inwestycje offshore. Zgodnie z nowymi przepisami FATCA, zagraniczne instytucje finansowe (FFI) muszą zidentyfikować amerykańskich posiadaczy kont, jak również podmioty pod kontrolą USA (tj. osoby z USA posiadające znaczący udział własnościowy w danym podmiocie) i dostarczyć IRS informacje na temat ich aktywów, płatności dochodów i przepływów handlowych w ciągu roku podatkowego. Regulacje FATCA zasadniczo wchodzą w życie z dniem lub około 1 lipca 2014 r.

Jak FATCA wpływa na FXCM i jego klientów?

Aby być zgodnym z FATCA, FXCM musi zarejestrować własne FFI w IRS. Ponadto, przepisy FATCA wymagają od FXCM przeglądu istniejących procesów onboardingu i potrąceń oraz ich ulepszenia, aby były zgodne z przepisami.

W ramach ulepszonego procesu przyjmowania klientów, dodatkowa dokumentacja może być wymagana dla klientów posiadających konta w FXCM. Na przykład, FXCM może wymagać formularzy podatkowych (np. dokumentów serii W9/W8) po 1 lipca 2014 roku, zarówno od nowych, jak i istniejących klientów, w celu identyfikacji klasyfikacji podatkowej klienta.

W jakich przypadkach muszę przedłożyć FXCM formularz W-9/W8-BEN/W8-BEN-E?

Aby ustalić, czy potrącenie podatku jest obowiązujące, FXCM musi uwierzytelnić miejsce zamieszkania swoich posiadaczy kont. Na przykład, jeśli konto jest prowadzone przez osobę, która nie jest obywatelem USA lub nie jest zarejestrowaną firmą w USA, FXCM może wymagać zaświadczenia o zagranicznym statusie, jak np. formularz W8-BEN lub W8-BEN-E dla tego konta. Podobnie, jeśli konto jest prowadzone przez obywatela USA, obcokrajowca będącego rezydentem USA lub przedsiębiorcę z USA, właściciel konta może zostać poproszony o poświadczenie swojego statusu podatkowego poprzez wypełnienie formularza W-9.

Skąd będę wiedział, jaki Formularz należy wypełnić?

Obywatele lub korporacje amerykańskie mogą wypełnić Formularz W-9.Instrukcje dla obywateli i korporacji niebędących obywatelami USA można znaleźć szczegółowo tutaj, a dla ułatwienia poniżej przedstawiono ich ogólny zarys:

  • W-8BEN - osoba fizyczna niebędąca obywatelem USA (chyba że osoba fizyczna jest objęta poniższą klasyfikacją)
  • W-8BEN-E - podmiot nieamerykański (chyba że podmiot jest objęta poniższą klasyfikacją)
  • W-8ECI - osoba niebędąca obywatelem USA, która twierdzi, że dochód jest efektywnie związany z prowadzeniem handlu lub działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych
  • W-8IMY - pośrednik nieamerykański, jednostka typu flow-through nieamerykańska lub trust nieamerykański
  • W-8EXP - rząd nieamerykański, organizacje międzynarodowe, banki centralne emisji nieamerykańskiej, organizacje zwolnione z podatku nieamerykańskiego, fundacje prywatne nieamerykańskie lub rządy posiadłości amerykańskich
Powyższe zestawienie nie jest wyczerpujące i FXCM nie gwarantuje jego kompletności ani dokładności. W celu uzyskania pomocy przy wyborze i wypełnieniu odpowiedniego formularza podatkowego prosimy zwrócić się do wykwalifikowanego doradcy podatkowego.

Czy FXCM będzie potrącał podatki z mojego konta?

Zgodnie z nowymi przepisami FATCA do płatności podlegających potrąceniu nie należą płatności walutowe. Chociaż zyski z kontraktów walutowych są generalnie zgłaszane do IRS jako dochód brutto, regulacje FATCA wydają się mieć zastosowanie do dochodów ze sprzedaży lub dyspozycji majątku, który może przynieść odsetki lub dywidendy ze źródeł w Stanach Zjednoczonych. Należy zauważyć, że może to ulec zmianie, jeśli przepisy FATCA zostaną zmienione lub zrewidowane. Prosimy o skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą podatkowym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Co to jest umowa międzyrządowa lub IGA?

Umowa międzyrządowa (IGA) jest dwustronną umową pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a władzami podatkowymi danego kraju, która ułatwia zachowanie zgodności z FATCA. Ponad 50 krajów prowadzi obecnie negocjacje w sprawie IGA.

  • W krajach z modelem 1 IGA, FFI będą przestrzegać lokalnych przepisów i raportować do lokalnego organu podatkowego; z kolei lokalny organ podatkowy będzie wymieniał informacje z IRS.
  • W krajach z modelem 2 IGA, FFI będą przestrzegać lokalnego ustawodawstwa, aby zawierać umowy z IRS i raportować bezpośrednio do IRS.

Jakie są ramy czasowe dla FATCA?

FXCM uważnie analizuje ostateczne regulacje i IGAs. Aktualne ramy czasowe wskazują na globalne dostosowanie do 1 lipca 2014 roku lub około tej daty. FXCM będzie informował klientów, których dotyczy FATCA, gdy tylko szczegóły zostaną sfinalizowane.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o FATCA?

Na stronie internetowej IRS znajdują się dodatkowe informacje dotyczące zgodności z FATCA. Dodatkowe informacje na temat IGA można również znaleźć na stronie internetowej Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Ujawnienie informacji

Odniesienia: Niniejsze informacje służą wyłącznie celom referencyjnym, a poleganie na informacjach tu zawartych nie stanowi alternatywy dla porady prawnej udzielonej przez adwokata lub innego profesjonalnego dostawcę usług prawnych. Konkretne pytania należy kierować do zewnętrznego doradcy prawnego. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości lub pominięcia; nie gwarantuje prawidłowości, kompletności informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów zawartych w tych materiałach. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, w tym bez ograniczeń za utratę zysku, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}