Aplikacje handlowe FXCM

Odkryj nasze FXCM Apps1 i dostosuj swoje doświadczenie handlowe dzięki samodzielnym aplikacjom lub aplikacjom Trading Station, które po prostu ułatwiają handel. Dzięki FXCM Apps możesz:

  • Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i trendami
  • Usprawnij swój handel
  • Odblokuj nowe funkcje handlowe

Ulepsz swoje doświadczenie handlowe już dziś!

Specialty Apps

Bezpłatne aplikacje

Nazwa aplikacji Platforma Typ Opis Pobierz

PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI

FXCM może udostępnić użytkownikowi różne metody przetwarzania płatności w celu ułatwienia zakupu produktów na Stronie Aplikacji FXCM. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich warunków lub innych umów prawnych, czy to z FXCM czy z osobą trzecią, które regulują korzystanie z danej metody przetwarzania płatności. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszelkie zamówione produkty i że FXCM może obciążyć kartę kredytową lub inną formę płatności wskazaną przez użytkownika za zamówione produkty wraz z wszelkimi dodatkowymi kwotami (w tym podatkami). Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie opłaty związane z zakupami dokonywanymi przez niego na Stronie Aplikacji FXCM.

Transakcje międzynarodowe są obsługiwane przez Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom.

POLITYKA PŁATNOŚCI I ZWROTU KOSZTÓW

Strony internetowe FXCM korzystają z zewnętrznych procesorów płatności ("Procesorzy Płatności") dla płatności online, przetwarzania zamówień, dostarczania zamówień i innych rozwiązań handlowych. Rozliczenie następuje w momencie lub tuż po dokonaniu transakcji. Jeśli do transakcji używana jest karta kredytowa, FXCM może uzyskać wstępne zatwierdzenie na kwotę do wysokości zamówienia. Użytkownik zgadza się, że zapłaci za wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem Procesorów Płatności i że FXCM może obciążyć jego kartę kredytową za zakupione produkty.

Wszystkie sprzedaże produktów są ostateczne. Opłaty wniesione za produkty i usługi nie podlegają zwrotowi.

Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Procesorów Płatności mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a Procesory Płatności nie zapewniają ochrony cen ani zwrotów w przypadku obniżki cen lub oferty promocyjnej.

Jeśli produkt stanie się niedostępny po dokonaniu transakcji, ale przed pobraniem, jedynym środkiem zaradczym jest zwrot pieniędzy. Jeśli problemy techniczne uniemożliwią lub nadmiernie opóźnią dostarczenie produktu, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym będzie wymiana lub zwrot zapłaconej ceny, w zależności od tego, zgodnie z ustaleniami FXCM.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA FXCM

STRATOS GLOBAL SERVICES LLC, ("FXCM"), I KAŻDA Z JEJ FILII I PODMIOTÓW ZALEŻNYCH (ŁĄCZNIE "FXCM") CHCE UDZIELIĆ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE (zdefiniowane poniżej) UŻYTKOWNIKOWI TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE ZAAKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("EULA"). NINIEJSZA EULA JEST UMOWĄ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ FXCM. NALEŻY JĄ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROCESU INSTALACJI I/LUB ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z WARUNKAMI EULA I JE AKCEPTUJE. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI W IMIENIU FIRMY LUB INNEJ OSOBY PRAWNEJ, OŚWIADCZA, ŻE JEST PRAWNIE UPOWAŻNIONY DO ZWIĄZANIA TEJ OSOBY PRAWNEJ NINIEJSZYMI WARUNKAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA TAKIEGO UPOWAŻNIENIA LUB NIE CHCE BYĆ ZWIĄZANY WARUNKAMI, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA OKREŚLONEGO PONIŻEJ ANI Z ŻADNYCH INNYCH NOŚNIKÓW, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ TO OPROGRAMOWANIE.

DEFINICJE.

  • Oprogramowanie. Oprogramowanie jest definiowane jako możliwe do pobrania platformy FXCM i API, w tym między innymi Trading Station II, Active Trader, Trading Station Gateway, Strategy Trader, jak również wszelkie inne oprogramowanie, aktualizacje lub korekty błędów dostarczone przez FXCM oraz wszelkie powiązane dane, media, pliki, instrukcje obsługi, instrukcje programowania, sygnały, wiadomości, alerty i inna dokumentacja dostarczona Użytkownikowi przez FXCM lub w inny sposób rozpowszechniona przez FXCM.
  • Licencja. Licencja jest definiowana jako ograniczone, odwołalne, niepodlegające sublicencji, niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z Oprogramowania, przyznane Użytkownikowi.

UDZIELENIE LICENCJI.

FXCM przyznaje Ci prawo do instalacji, używania, dostępu, wyświetlania i uruchamiania Oprogramowania na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym, w stosownych przypadkach, które posiadasz lub kontrolujesz, do osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba że Ty i FXCM uzgodniliście inaczej na piśmie i pod warunkiem, że przestrzegasz wszystkich warunków niniejszej EULA.

ZAKRES I OGRANICZENIA.

Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, redystrybuować, ponownie wykorzystywać, przekazywać, udzielać sublicencji ani wykorzystywać Oprogramowania, w tym tekstu, grafiki, wideo, dźwięku, kodów, projektu interfejsu użytkownika lub logów. Zabrania się kopiowania (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą EULA), dekompilacji, inżynierii wstecznej, dezasemblacji, prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikacji lub tworzenia dzieł pochodnych Oprogramowania, wszelkich aktualizacji lub jakiejkolwiek ich części, w tym między innymi tekstu, grafiki, wideo, audio, kodów, projektu interfejsu użytkownika lub dzienników. Każda próba takiego działania jest naruszeniem praw FXCM. Warunki EULA dotyczą wszelkich aktualizacji dostarczanych przez FXCM, które zastępują i/lub uzupełniają oryginalne Oprogramowanie, chyba że do takiej aktualizacji dołączona jest oddzielna licencja, w którym to przypadku obowiązują warunki tej licencji.

Oprogramowanie nie jest przeznaczone do dystrybucji ani użytkowania przez osoby w kraju lub jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub użytkowanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie warunków EULA i przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów prawa lub regulacji, którym podlega. Użytkownik nie może używać ani zezwalać nikomu na używanie Oprogramowania w celach niezgodnych z prawem lub nieuprawnionych.

Informacje dostarczone Państwu w Oprogramowaniu są wyłączną własnością firmy FXCM i ewentualnie jej sprzedawców, licencjodawców i podmiotów powiązanych. Żadne z postanowień niniejszej EULA nie daje Ci żadnych praw własności do Oprogramowania lub informacji udostępnionych w Oprogramowaniu.

RYZYKO.

Warunkiem udzielenia niniejszej Licencji jest zrozumienie i wyrażenie zgody na to, że pobranie i/lub korzystanie z Oprogramowania narazi użytkownika na ryzyko związane z pobraniem i/lub korzystaniem z oprogramowania, które może nie być kompatybilne ze sprzętem komputerowym użytkownika. Niniejszym zgadzasz się na takie ryzyko, w tym, ale nie tylko, na awarię lub uszkodzenie sprzętu, oprogramowania, linii komunikacyjnych lub systemów i/lub innego sprzętu komputerowego. FXCM wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za powyższe i zgadzasz się w pełni zabezpieczyć, bronić i chronić FXCM przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniami, stratami, kosztami i wydatkami, które mogą z tego wynikać.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH.

Użytkownik zgadza się, że FXCM może zbierać i wykorzystywać dane techniczne i związane z nimi informacje, w tym między innymi informacje techniczne o komputerze, systemie i oprogramowaniu użytkowym oraz urządzeniach peryferyjnych, które są zbierane okresowo w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji Oprogramowania, wsparcia produktu i innych usług dla użytkownika (jeśli takie są) związanych z niniejszą EULA.

LINKI DO TREŚCI STRON TRZECICH.

Poprzez korzystanie z Oprogramowania mogą Państwo łączyć się z treściami stron trzecich. Strony zewnętrzne nie są kontrolowane przez FXCM i FXCM nie jest odpowiedzialny za zawartość stron zewnętrznych, jakiekolwiek linki zawarte na stronach zewnętrznych lub jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje stron zewnętrznych. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że FXCM popiera stronę zewnętrzną.

Niektóre informacje od stron trzecich przekazywane w Oprogramowaniu mogą wymagać dodatkowych zgód od sprzedawcy lub strony trzeciej, która dostarcza takie informacje. Użytkownik jest odpowiedzialny za złożenie wniosku i otrzymanie takiego pisemnego zatwierdzenia przez wymaganą stronę trzecią oraz uiszczenie wszelkich opłat lub należności, jeśli mają zastosowanie.

ZAKOŃCZENIE.

Licencja udzielona Państwu na podstawie niniejszej EULA może zostać wypowiedziana przez FXCM w każdej chwili bez uprzedzenia, z lub bez przyczyny. FXCM zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia praw wynikających z niniejszej Licencji bez powiadomienia ze strony FXCM, jeśli użytkownik nie przestrzega któregoś z warunków niniejszej EULA. Po zakończeniu Licencji, Użytkownik powinien zaprzestać wszelkiego korzystania z Oprogramowania i zniszczyć wszystkie kopie, pełne lub częściowe, Oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pewne informacje są dostarczane przez strony trzecie, z którymi FXCM zawarł umowę. W przypadku wypowiedzenia umowy między dostawcą informacji lub oprogramowania ze strony stron trzecich a FXCM, FXCM natychmiast i bez uprzedzenia przestanie dostarczać Ci te informacje lub oprogramowanie. Zgodnie z warunkami punktu 10, ani FXCM, ani żaden dostawca informacji lub strona trzecia, z którą FXCM zawarł umowę, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z takim rozwiązaniem.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa, tytuły i udziały w nim są wyłączną własnością FXCM i ewentualnie licencjodawców osób trzecich i że nie otrzymuje żadnych praw, tytułów ani udziałów w Oprogramowaniu, z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik zgadza się nie kwestionować praw FXCM lub licencjodawców osób trzecich w lub w inny sposób próbować dochodzić jakichkolwiek praw do Oprogramowania, z wyjątkiem tych, które są przewidziane w niniejszej EULA.

BRAK GWARANCJI.

FIRMA FXCM NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", A FIRMA FXCM NIE GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE WADY LUB NIEŚCISŁOŚCI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. FIRMA FXCM NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI POTRZEBY UŻYTKOWNIKA ANI ŻE KORZYSTANIE Z NIEGO BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. FXCM NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE WYNIKI UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, ANI ŻE JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ FXCM LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI. FIRMA FXCM ORAZ JEJ ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY TREŚCI, LICENCJODAWCY I PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB AKTUALNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE STOSOWNYCH PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FXCM, ŻADEN Z DOSTAWCÓW TREŚCI BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI, ŻADEN Z LICENCJODAWCÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI ANI ŻADEN Z ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE ("STRATY"), WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKT, DELIKT LUB INNE) I NAWET JEŚLI FIRMA FXCM, JAKIKOLWIEK DOSTAWCA TREŚCI STRON TRZECICH, JAKIKOLWIEK LICENCJODAWCA STRON TRZECICH LUB ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, O ILE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, FIRMA FXCM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN, NAD KTÓRYMI FIRMA FXCM NIE MA BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI. OBEJMUJE TO AWARIĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB MECHANICZNEGO ALBO LINII KOMUNIKACYJNYCH (W TYM TELEFONICZNYCH, KABLOWYCH I INTERNETOWYCH), NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP, WIRUSY, KRADZIEŻ, BŁĘDY OPERATORA, CIĘŻKIE LUB NADZWYCZAJNE WARUNKI POGODOWE (W TYM POWÓDŹ, TRZĘSIENIE ZIEMI LUB INNE DZIAŁANIE BOGA), POŻAR, WOJNĘ, POWSTANIE, AKT TERRORYSTYCZNY, ZAMIESZKI, SPÓR PRACOWNICZY I INNE PROBLEMY PRACOWNICZE, WYPADEK, SYTUACJĘ NADZWYCZAJNĄ LUB DZIAŁANIA RZĄDU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC TO OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. KORZYSTANIE Z JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH BĘDZIE REGULOWANE PRZEZ ODPOWIEDNIĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ, JEŚLI TAKA ISTNIEJE, Z TAKĄ STRONĄ TRZECIĄ. FIRMA FXCM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA TAKIEGO OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH Z OPROGRAMOWANIEM FIRMY FXCM. FIRMA FXCM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA.

Prawo Anglii i Walii reguluje niniejszą EULA oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z lub w związku z nią, a także jej interpretację. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub w związku z niniejszą EULA (w tym sporów lub roszczeń dotyczących jakichkolwiek zobowiązań pozaumownych wynikających z lub w związku z niniejszą EULA). Pod warunkiem jednak, że nic w niniejszym dokumencie nie uniemożliwia FXCM wniesienia powództwa w jakimkolwiek innym sądzie właściwym. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna którekolwiek postanowienie lub jego część za niewykonalne, pozostała część tej Licencji pozostanie w pełnej mocy.

JĘZYK REGULUJĄCY.

Wszelkie tłumaczenia niniejszej Licencji są wykonywane na potrzeby lokalne lub dla Twojej wygody. W przypadku sporu pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek wersją nieangielską, angielska wersja niniejszej Licencji będzie rozstrzygająca, w zakresie nie zabronionym przez prawo lokalne w Twojej jurysdykcji.

MODYFIKACJE DO EULA.

FXCM zastrzega sobie prawo do zmiany warunków EULA w każdej chwili z lub bez uprzedzenia poprzez umieszczenie tych zmian na stronie internetowej www.fxcm.com. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie tych warunków pod kątem ewentualnych zmian i zgadza się na ich przestrzeganie.

Ujawnienie informacji
1

FXCM Apps: Wyświetlane aplikacje nie uwzględniają Państwa indywidualnych okoliczności i celów handlowych i dlatego nie powinny być traktowane jako osobiste zalecenia lub doradztwo inwestycyjne. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników.