Warunki Strony Internetowej

Niniejszy Warunki Strony Internetowej został ostatnio zmodyfikowany w sierpniu 2020 r

Grupa przedsiębiorstw FXCM (zwana łącznie "FXCM") ma przyjemność udostępnić Państwu informacje, treści, narzędzia, produkty i usługi na Stronach FXCM (termin "Strony FXCM" odnosi się do wszystkich stron internetowych FXCM, jak również do ich zawartości, w tym produktów i usług). Ten Warunki Strony Internetowej zawiera również ważne informacje i informacje związane z określonymi produktami i usługami. Korzystanie przez Państwa z Witryn FXCM podlega tym Warunkom Korzystania ze Strony Internetowej.

Niniejszy Regulamin jest wiążącą umową między użytkownikiem a FXCM. Twój dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację tego Regulaminu i wszystkich innych informacji prawnych i oświadczeń zawartych na tej stronie. Korzystanie przez użytkownika z witryn FXCM jest regulowane przez wersję Regulaminu Serwisu obowiązującą w dniu, w którym użytkownik uzyskał dostęp do każdej strony FXCM.

FXCM może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić te Warunki Korzystania ze Stron Internetowych. Aby zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu Strony Internetowej, należy wejść na stronę FXCM i kliknąć na odnośnik "Warunki Strony Internetowej" znajdujący się na dole strony. Stały dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację tych Warunków Korzystania z Witryny w zmienionej wersji. Jedyną informacją o zmianach lub modyfikacjach Warunków Korzystania ze Strony Internetowej jest opublikowanie przez FXCM zmienionych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej na tej stronie internetowej; FXCM nie informuje o zmianach lub modyfikacjach osobno.

Niniejsze Warunki Korzystania ze Strony Internetowej są uzupełnieniem wszystkich innych umów między użytkownikiem a FXCM, w tym umów dotyczących klientów lub kont i wszystkich innych umów, które regulują korzystanie z informacji, treści, narzędzi, produktów i usług dostępnych na Stronach FXCM i za ich pośrednictwem.

KORZYSTANIE Z WITRYN FXCM

Strony FXCM są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, chyba że Użytkownik i FXCM uzgodnili inaczej na piśmie.

DYSTRYBUCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIDZÓW

Informacje na tej stronie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez osoby w kraju lub jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami. Żadna z usług lub produktów, o których mowa na Stronach FXCM, nie jest dostępna dla osób zamieszkałych w kraju, w którym świadczenie takich usług lub produktów byłoby sprzeczne z miejscowym prawem lub przepisami.

Osoby odwiedzające tę stronę internetową są odpowiedzialne za sprawdzenie warunków i przestrzeganie miejscowego prawa lub przepisów, którym podlegają. Żadna z informacji na Stronach FXCM nie może być traktowana jako zachęta do kupna lub oferta sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi dla jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka oferta, zachęta, zakup lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem w świetle przepisów tej jurysdykcji.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PORADNICTWA INWESTYCYJNEGO I PROFESJONALNEGO

Strony internetowe FXCM nie są przeznaczone do udzielania porad prawnych, podatkowych lub inwestycyjnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja jest dla niego odpowiednia w oparciu o jego osobiste cele inwestycyjne, sytuację finansową i tolerancję ryzyka. W związku z Państwa szczególną sytuacją powinni Państwo zasięgnąć porady prawnej lub podatkowej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strony internetowe FXCM są chronione przez obowiązujące prawa własności intelektualnej. Za wyjątkiem wyraźnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody FXCM zmieniać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać lub wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych materiałów, w tym tekstów, grafik, wideo, audio, kodu oprogramowania, projektu interfejsu użytkownika lub logo, pochodzących z tej lub innej strony internetowej FXCM.

W przypadku linków z innej strony internetowej do Strony FXCM, strona użytkownika, jak również sam link, nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody FXCM sugerować, że FXCM popiera, sponsoruje lub jest powiązany z jakąkolwiek stroną internetową, podmiotem, usługą lub produktem nie należącym do FXCM i nie mogą wykorzystywać żadnych znaków towarowych lub usługowych FXCM poza tymi, które są zawarte w tekście linku.

Strony internetowe FXCM, z wyłączeniem treści osób trzecich, są oryginalnymi dziełami autorskimi opublikowanymi przez FXCM. FXCM ma wyłączne prawo do powielania, wyświetlania, przygotowywania dzieł pochodnych lub rozpowszechniania. Nazwy, loga, znaki towarowe, prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i oprogramowania na tej stronie są własnością FXCM lub jego licencjodawców. Wszystkie materiały należące do osób trzecich zawarte na tej stronie internetowej są powielane za zgodą ich właścicieli.

VOID WHERE PROHIBITED

Chociaż Strony FXCM wraz z produktami i usługami są dostępne na całym świecie, nie wszystkie funkcje, produkty lub usługi omówione, wymienione, dostarczone lub oferowane za pośrednictwem lub na Stronie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich jurysdykcjach lub odpowiednie lub dostępne do użytku w niektórych jurysdykcjach. FXCM zastrzega sobie prawo do ograniczenia według własnego uznania produktów i usług, które udostępnia, ich udostępniania i ilości dla każdej osoby.

DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI

FXCM zastrzega sobie prawo do zmiany treści, produktów i usług (włącznie z możliwością korzystania z określonych funkcji, produktów i/lub usług) bez uprzedzenia.

TREŚCI I BADANIA OSÓB TRZECICH

Strony FXCM mogą zawierać ogólne wiadomości i informacje, komentarze, narzędzia interaktywne, notowania, raporty badawcze i dane dotyczące rynków walutowych, innych rynków finansowych i innych tematów.

Niektóre z tych treści mogą być dostarczane przez firmy, które nie są powiązane z żadnym podmiotem FXCM ("Third Party Content"). Źródło wszystkich Treści Osób Trzecich jest jasno i wyraźnie określone na Stronach FXCM.

Treści osób trzecich mogą być dostępne w ramkach, poprzez hiperłącza do stron internetowych osób trzecich lub są po prostu publikowane na stronie internetowej. Treści osób trzecich są chronione przez obowiązujące prawa własności intelektualnej i traktaty międzynarodowe i są własnością lub są licencjonowane przez zaufanych dostawców treści osób trzecich.

FXCM nie popiera ani nie aprobuje tych Treści Osób Trzecich w sposób wyraźny lub dorozumiany. Oferenci Treści Osób Trzecich nie popierają ani nie aprobują Treści Osób Trzecich w sposób dorozumiany lub wyraźny, ani nie powinni ich treści interpretować jako porady prawne, podatkowe lub inwestycyjne.

FXCM dokłada wszelkich starań, aby dostarczać dokładne i aktualne informacje, aby zaspokoić potrzeby użytkowników, jednak ani FXCM, ani dostawcy Treści Osób Trzecich nie gwarantują ich dokładności, aktualności, kompletności lub przydatności i nie ponoszą odpowiedzialności za takie treści, w tym za reklamy, produkty lub inne materiały na lub dostępne na stronach osób trzecich. Treści osób trzecich są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, a FXCM i dostawcy Treści osób trzecich wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za Treści osób trzecich dostępne na stronie internetowej. Użytkownik korzysta z Treści Osób Trzecich wyłącznie na własne ryzyko. Treści osób trzecich są udostępniane na zasadzie "as-is". Dostawcy Treści Osób Trzecich wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

Dostawcy treści osób trzecich oraz ich podmioty macierzyste, zależne, stowarzyszone, usługodawcy, licencjodawcy, urzędnicy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody wynikające z lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z treści osób trzecich, w tym między innymi za szkody z tytułu utraty zysków, użytkowania, danych lub innych szkód niematerialnych, nawet jeśli taka strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI

Chociaż FXCM dołożył wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na tej stronie internetowej, informacje i treści na stronie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i są udostępniane wyłącznie w celu pomocy inwestorom w podejmowaniu niezależnych decyzji inwestycyjnych. FXCM podjął odpowiednie kroki, aby zapewnić prawidłowość informacji na stronie internetowej. FXCM nie gwarantuje jednak ich poprawności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w wyniku treści lub niemożności dostępu do strony internetowej, za opóźnienia lub niepowodzenia w przekazie lub odbiorze jakichkolwiek instrukcji lub powiadomień przesyłanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Wszystkie treści na Stronach FXCM są prezentowane tylko na dzień, w którym zostały opublikowane lub wskazane i mogą zostać zastąpione przez późniejsze wydarzenia rynkowe lub z innych powodów. Poza tym użytkownik jest odpowiedzialny za ustawienie pamięci podręcznej w swojej przeglądarce, aby zapewnić sobie dostęp do najbardziej aktualnych danych.

ZAKAZANE UŻYTKOWANIE

Ponieważ wszystkie serwery mają ograniczoną pojemność i są używane przez wiele osób, nie należy używać Stron FXCM w sposób, który mógłby uszkodzić lub przeciążyć jakikolwiek serwer FXCM lub jakąkolwiek sieć podłączoną do jakiegokolwiek serwera FXCM. Nie należy korzystać z witryn FXCM w sposób, który mógłby zakłócić korzystanie z witryn FXCM przez inne osoby.

UŻYWANIE LINKÓW

Strona internetowa FXCM może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. FXCM nie kontroluje treści lub dokładności informacji na tych stronach i w żaden sposób nie popiera materiałów umieszczonych na tych stronach. Linki te służą wyłącznie do celów informacyjnych i FXCM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i działanie tych stron internetowych osób trzecich.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

FXCM nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących stron internetowych FXCM, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Strony internetowe FXCM są udostępniane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne", a FXCM nie gwarantuje, że jakiekolwiek wady lub nieścisłości zostaną skorygowane.

FXCM nie gwarantuje, że strony internetowe FXCM spełnią Państwa potrzeby lub że będą one nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. FXCM nie gwarantuje również, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania ze stron internetowych FXCM będą dokładne lub niezawodne, ani że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem stron internetowych FXCM spełni jego oczekiwania.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo FXCM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe, przypadkowe, specjalne, bezpośrednie lub pośrednie (w tym między innymi za utracone zyski, straty handlowe lub szkody, które wynikają z korzystania lub utraty możliwości korzystania ze stron internetowych FXCM i treści osób trzecich, niedogodności lub opóźnienia). Dotyczy to również sytuacji, gdy FXCM został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

FXCM nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób za szkody powstałe z przyczyn, nad którymi FXCM nie ma bezpośredniej kontroli, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Zalicza się do tego awarię elektronicznych lub mechanicznych urządzeń lub linii komunikacyjnych (łącznie z telefonem, kablem i Internetem), nieupoważniony dostęp, wirusy, kradzież, błędy operatora, ciężkie lub nadzwyczajne warunki pogodowe (łącznie z powodzią, trzęsieniem ziemi lub innym działaniem Boga), pożar, wojnę, powstanie, akt terrorystyczny, zamieszki, spór pracowniczy i inne problemy pracownicze, wypadek, sytuację nadzwyczajną lub działania rządu.

Jeśli mieszkasz w stanie, kraju lub jurysdykcji, która nie zezwala na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub przypadkowych lub wynikowych szkód, niektóre lub wszystkie z tych ograniczeń i wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

INDEMNIFIKACJA

Jako warunek korzystania z Witryn FXCM, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę FXCM i jej Dostawców Treści Osób Trzecich od wszelkich roszczeń, strat, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym między innymi kosztów adwokackich) wynikających z korzystania przez Użytkownika z Witryn FXCM lub z naruszenia przez niego niniejszych Warunków.

POUFNOŚĆ

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności numerów kont i haseł FXCM. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że wszelkie instrukcje lub komunikaty przekazywane do niego lub w jego imieniu za pośrednictwem Strony FXCM są wykonywane na własne ryzyko. Użytkownik upoważnia FXCM do polegania i działania na, i traktowania jako w pełni autoryzowane i wiążące dla Użytkownika, wszelkich instrukcji przekazanych FXCM, które FXCM uważa za przekazane przez Użytkownika lub w jego imieniu przez agenta lub pośrednika, którego FXCM uważa w dobrej wierze za należycie upoważnionego przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że FXCM ma prawo polegać na numerze konta i/lub haśle w celu identyfikacji Użytkownika i zgadza się nie ujawniać tych informacji nikomu, kto nie jest przez niego należycie upoważniony.

ZAKOŃCZENIE

FXCM zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania ze Stron FXCM w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, z lub bez przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, to postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełni ważne i skuteczne.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza EULA i wszystkie roszczenia wynikające z i w związku z niniejszą EULA podlegają prawu materialnemu Republiki Cypru i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Republice Cypru.