כיצד נוכל לעזור?

האם FXCM Israel מקבלת הפקדות "צד שלישי"?

לא. הפקדות "צד שלישי" מהוות הפרה של מדיניות FXCM Israel למניעת הלבנת כספים, ועל כן FXCM Israel אינה יכולה לקבל הפקדות מצד שלישי.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}