Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επισκόπηση

Σελίδα 2 από 3

Όχι, η FXCM διατηρεί πολιτική με re-quote για εντολές σε forex, δείκτες, μέταλλα και πετρέλαιο. Συνθήκες μπορεί να υπάρχουν με βάση το μέγεθος της εντολής, τον τρόπο trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς όπου οι traders δεν μπορούν να λάβουν…

Ναι, υπάρχουν. Τα CFDs δίνουν στους επενδυτές πολλές επιλογές που διαφορετικά δεν θα τις είχαν, επιτρέποντάς τους έτσι να είναι περισσότερο ευέλικτοι. Το trading στα CFDs γίνεται με τη χρήση της μόχλευσης, επιτρέποντας στον επενδυτή να ανοίξει μια μεγάλη θέση…

Το trading με υψηλότερη μόχλευση σημαίνει πως υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας, όπως επίσης και μεγαλύτερη δυνατότητα κέρδους. Ανάλογα με το ποσοστό μόχλευσης που χρησιμοποιείται, μικρές κινήσεις στα CFDs μπορούν να φέρουν σημαντικές αλλαγές στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας. 

Τα CFDs δίνουν γραμμικό όφελος στον επενδυτή: μια αύξηση ή πτώση του υποκείμενου δείκτη θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση ή μείωση στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Επίσης, αντίθετα με τα Options, δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις που πρέπει να καταβληθούν.…

Συνήθως οι επενδυτές που κάνουν trading στα CFDs είναι retail traders, speculators και hedge funds. Τα CFDs είναι σύνθετα, προϊόντα με χρήση μόχλευσης που μπορεί να θέσουν τους πελάτες σε κίνδυνο να χάσουν περισσότερα από την αρχική τους επένδυση. Τα…

Με τον όρο «υποκείμενο προϊόν» εννοούμε τα προϊόντα στα οποία βασίζονται τα CFDs. Για παράδειγμα, το υποκείμενο προϊόν για το SPX500 είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 του αμερικάνικου χρηματιστηρίου. 

Οι πελάτες της FXCM μπορούν να κάνουν trading σε διεθνείς Χρηματιστηριακούς Δείκτες, Πετρέλαιο και Πολύτιμα Μέταλλα μέσα από την πλατφόρμα συναλλαγών Trading Station, χρησιμοποιώντας τα CFDs (Contract for Difference) ή αλλιώς Συμβόλαια επί της Διαφοράς. Τα CFDs είναι εξειδικευμένα Over…

H FXCM χρησιμοποιεί ένα σύστημα trading που βασίζεται στα "συμβόλαια" (lots). Αυτό επιτρέπει στην πλατφόρμα συναλλαγών να συγκεντρώνει όλες τις θέσεις των πελατών σε συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία του trading σε πολλές διαφορετικές αγορές μέσα από ένα…

Όπως και στις περισσότερες αγορές, οι επενδυτές μπορεί να συναντήσουν το φαινόμενο του slippage κάνοντας trading στα CFDs. Το επίπεδο του Slippage εξαρτάται από τη ρευστότητα της αγοράς και το μέγεθος της θέσης. 

Οι ώρες για κάθε CFD καθορίζονται από το Trading Desk της FXCM βασιζόμενες στο ωράριο για trading της αγοράς του υποκείμενου προϊόντος ή του εμπορεύματος. Ένα CFD προϊόν είναι διαθέσιμο για trading συγκεκριμένες ώρες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Οδηγό για τα CFDs για…

Οι τιμές για τα CFDs προέρχονται από τον υποκείμενο τον δείκτη ή από το spot προϊόν. Η τιμή στα CFDs Δεικτών, στην FXCM, βασίζεται στις αντίστοιχες τιμές των futures μείον το Fair Value. Για τα CFDs Εμπορευμάτων, η τιμή βασίζεται…

Ναι, κατά διαστήματα οι απαιτήσεις για το επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μεταβληθούν, ανάλογα με τη ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά και τις τρέχουσες τιμές. Κάθε αλλαγή στις απαιτήσεις για το επίπεδο περιθωρίου φαίνεται μέσα από τη στήλη ΕΑΚ στο παράθυρο…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}