Spienione stopy zwrotu wprowadzają ciekawy scenariusz dla US30

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Źródło: www.tradingview.com

10-letnia stopa realna (u góry) wykreśliła wyższy dołek, po którym nastąpił wyższy szczyt. Ta akcja cenowa jest zdefiniowanym trendem wzrostowym, a zielona linia trendu mierzy jego impet. Indeks US30 (w środku) wykreślił serię niższych szczytów, po których następują niższe dołki. Oznacza to, że indeks ten znajduje się w trendzie spadkowym, a jego impet mierzony jest przez czerwoną linię trendu

Nic dziwnego, że współczynnik korelacji (na dole) pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami wynosi -78%. Jedną z przyczyn negatywnej zależności jest wartość pieniądza w czasie. Wraz ze wzrostem realnej stopy zwrotu wolnej od ryzyka, podążyła za nią wymagana przez inwestorów stopa zwrotu. Mechanizm ten w znacznym stopniu zaważył na notowaniach indeksu US30, który w odpowiedzi na to skorygował w dół swoją wartość bieżącą.


Źródło: www.tradingview.com

Jednakże, jak wspomniano w poprzednim artykule, tygodniowy RSI realnego yieldu jest wykupiony (niebieski prostokąt). Dłuższy przedział czasowy utrudnia ocenę implikacji czasowych, ponieważ stan wykupienia może ustąpić w ciągu tygodni. Jednakże wskaźnik powinien w pewnym momencie znormalizować tę pianę. Dlatego też, biorąc pod uwagę TVM i odwrotną relację, US30 może mieć pod sobą podłogę.

Podczas gdy podstawy stóp procentowych nie uległy zmianie, aktywność na rynku obligacji może doprowadzić do normalizacji rentowności w krótszym terminie. W takim przypadku, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej, postrzegalibyśmy to jako korektę, a nie zmianę trendu.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Krótszy przedział czasowy będzie tutaj pomocny i pomoże w potencjalnym aspekcie timingu, jeśli ten scenariusz się rozwinie.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.