Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το rollover (μετακύλιση);

Εάν το επιτόκιο στο νόμισμα που αγοράσατε είναι υψηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος που πουλήσατε, τότε θα εισπράξετε rollover (θετικό roll). Εάν το επιτόκιο στο νόμισμα που αγοράσατε είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο στο νόμισμα που πουλήσατε, τότε θα πληρώσετε rollover (αρνητικό roll). Το rollover μπορεί να προσθέσει ένα σημαντικό επιπλέον κόστος ή κέρδος στη συναλλαγή σας.

Η Trading Station αυτόματα υπολογίζει και αναφέρει όλα τα rollover για εσάς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}