Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το margin;

Το Margin (περιθώριο) είναι το ποσό χρημάτων που απαιτείται για να διατηρηθούν οι θέσεις ανοικτές. Δεν αποτελεί κάποια χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά είναι απλά ένα μέρος του κεφαλαίου του λογαριασμού σας, το οποίο διαχωρίζεται και αποτελεί το ποσό του περιθωρίου. Οι απαιτήσεις περιθωρίου (ανά 1.000 lot) στην FXCM καθορίζονται από ένα ποσοστό του μεγέθους της συναλλαγής προσθέτοντας ένα επιπλέον ποσό, το οποίο προστίθεται για να σας προστατεύσει από τυχόν μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}