Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργεί το Tiered Margin στους FXCM Trading Station λογαριασμούς;

Από την 29η Ιουλίου 2018, οι FXCM λογαριασμοί θα λειτουργούν με το σύστημα Tiered Margin που αποτελείται από το Περιθώριο Διατήρησης και το Περιθώριο Ρευστοποίησης:

Περιθώριο Διατήρησης – η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή η εγγύηση που δεσμεύεται για τη διατήρηση της θέσης. Στην πλατφόρμα Trading Station αυτό αναφέρεται ως «ΕΑΚ». Το συνολικό Περιθώριο Διατήρησης που χρησιμοποιείται για ανοιχτές θέσεις αναφέρεται ως Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης.

Περιθώριο Ρευστοποίησης – Εάν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε όλες οι θέσεις κλείνουν. Το Περιθώριο Ρευστοποίησης είναι το 50% του ΕΑΚ. Στην πλατφόρμα Trading Station το συνολικό Περιθώριο Ρευστοποίησης που χρησιμοποιείται για ανοιχτές θέσεις αναφέρεται ως Δεσμευμένο Κεφάλαιο.

Αν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας πέσει κάτω από το Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης, αλλά παραμένει πάνω από το Δεσμευμένο Κεφάλαιο, θα ενεργοποιηθεί η Προειδοποίηση Περιθωρίου (Margin Warning) και δεν θα μπορείτε να ανοίξετε νέες θέσεις.

Το ακαθάριστο κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί είτε μέσω κατάθεσης χρημάτων, ή διαχείρισης των ανοικτών θέσεων ή κίνησης της αγοράς υπέρ σας.

Εάν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας πέσει κάτω από το Δεσμευμένο Κεφάλαιο, όλες οι θέσεις σας θα κλείσουν αμέσως στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}