Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργεί το Tiered Margin στους FXCM MT4 λογαριασμούς;

Από την 29η Ιουλίου 2018, οι MT4 FXCM λογαριασμοί θα χρησιμοποιούν διαφορετική εκδοχή του Tiered Margin της FXCM, επειδή η πλατφόρμα MT4 χειρίζεται τις διαδικασίες του Margin Call (ρευστοποίηση θέσεων) διαφορετικά από την πλατφόρμα Trading Station.

Όταν ανοίγετε μία θέση απαιτείται να δεσμεύσετε ένα αρχικό ποσό περιθωρίου, καθώς και ένα περιθώριο διατήρησης. Ωστόσο, λόγω περιορισμών της πλατφόρμας ΜΤ4 δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις όταν το Ελεύθερο Περιθώριο είναι μηδέν ή μικρότερο.

Παρόλο που το περιθώριο διατήρησης και το περιθώριο ρευστοποίησης στην ΜΤ4 είναι ίδια με τους λογαριασμούς Trading Station, οι πελάτες που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω της MT4, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα ακόλουθα τρία μεγέθη της πλατφόρμας:

  • Ορθή Αποτίμηση [Equity] είναι η «κυμαινόμενη» αξία των κεφαλαίων στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και απωλειών των ανοιχτών θέσεων.
  • Απαίτηση Περιθωρίου [Margin] είναι το Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης και είναι το ποσό που είναι δεσμευμένο για τη διατήρηση των ανοιχτών θέσεών σας. Αν η Ορθή Αποτίμηση πέσει κάτω από το 50% της Απαίτησης Περιθωρίου, η θέση με την μεγαλύτερη απώλεια θα κλείσει και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εάν η Ορθή Αποτίμηση παραμένει κάτω από ή είναι ίση με το 50% της Απαίτησης Περιθωρίου.
  • Ελεύθερο Περιθώριο [Free Margin] είναι το Διαθέσιμο Περιθώριο Διατήρησης. Όταν η αξία του είναι ίση με το μηδέν (0) ή μικρότερη του, ενεργοποιείται η Προειδοποίηση Περιθωρίου και δεν μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}