Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πού μπορώ να βλέπω το τρέχον επίπεδο περιθωρίου της FXCM;

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον Πίνακα με τις Απαιτήσεις Επιπέδου Περιθωρίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρότερη προειδοποίηση, βάσει των μεταβολών στις τιμές. Ωστόσο, τα τρέχοντα επίπεδα περιθωρίου εμφανίζονται ανά ζεύγος στη στήλη "Ελάχιστο Απαιτούμενο Κεφάλαιο" (ΕΑΚ) στο παράθυρο "Απλή εμφάνιση τιμών" μέσα στην πλατφόρμα.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}