Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Που μπορώ να παρακολουθήσω το διαθέσιμο περιθώριό μου;

Η στήλη "Διαθέσιμο Κεφάλαιο" στο παράθυρο των λογαριασμών της Trading Station δείχνει το ποσό των χρημάτων που έχουν μείνει στο λογαριασμό σας για να ανοίξετε νέες θέσεις ή για να προφυλαχθείτε από τις απώλειες. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να μειώσουν το περιθώριο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: το άνοιγμα νέων θέσεων και η εμφάνιση απωλειών στις υφιστάμενες ανοιχτές θέσεις.

Εάν το διαθέσιμο κεφάλαιο φτάσει στα $0, ενεργοποιείται το margin call καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο ώστε να διατηρηθούν τυχόν ανοιχτές θέσεις.

Η πλατφόρμα Trading Station εμφανίζει το ποσό του Margin που διατηρείται για τις ανοιχτές θέσεις. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο παράθυρο "Λογαριασμοί" στην στήλη "Δεσμευμένο Κεφάλαιο".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}