Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιο επίπεδο μόχλευσης προτείνετε;

Κατά γενικό κανόνα, η FXCM προτείνει να μην ξεπερνάτε τη μόχλευση του λογαριασμού σας πάνω από το 20:1 συνολικά, σε σχέση με το υπόλοιπο σας. Με άλλα λόγια, εάν έχετε υπόλοιπο 10.000€, προτείνουμε οι θέσεις σας να μην ξεπερνούν συνολικά σε μέγεθος πάνω από 20 φορές το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Στο παράδειγμα αυτό, 20 Χ 10.000€ = 200.000 (200Κ συνολικά για όλες τις θέσεις).

Με μόχλευση 20:1 μία κίνηση της αγοράς κατά 1% θα αυξήσει ή θα μειώσει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας περίπου κατά 20%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απλό υπολογισμό για να καθορίσετε το επίπεδο ρίσκου. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι λιγότερο ανεκτικός στην ανάληψη ρίσκου μπορεί να επιθυμεί να μοχλεύσει το λογαριασμό του μόνο 5 φορές, έτσι ώστε μία κίνηση της αγοράς κατά 1% θα σημαίνει 5% αύξηση ή μείωση του υπόλοιπου του λογαριασμό του.

Ενώ ένα υψηλό επίπεδο μόχλευσης μπορεί να αυξήσει το μέγεθος των κερδών σας, μπορεί να αυξήσει και το μέγεθος των ζημιών σας καθώς και τις πιθανότητες να προκληθεί margin call.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}