Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Με το Tiered Margin, πότε θα ρευστοποιηθούν οι θέσεις μου στην Trading Station;

Από την 29η Ιουλίου 2018, αν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας φτάσει στο περιθώριο ρευστοποίησης (Δεσμευμένο Κεφάλαιο) ή χαμηλότερα, όλες οι ανοικτές θέσεις θα ρευστοποιηθούν άμεσα.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}