Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί να κάνω συναλλαγές με margin;

Η συναλλαγή με περιθώριο (συναλλαγή με μόχλευση) αποτελεί πόλο έλξης για την αγορά του συναλλάγματος. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε θέσεις με ποσό μεγαλύτερο από αυτό που διαθέτουμε στον λογαριασμό μας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε ανοίξει θέση αγοράς με $1,000,000 στο USD/JPY ενώ ο λογαριασμός μας διαθέτει $50,000 (20:1 μόχλευση).

Η συναλλαγή με margin μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές σας τόσο θετικά όσο και αρνητικά αφού τόσο τα κέρδη όσο και οι απώλειες μπορούν να αυξηθούν δραματικά. Οι συναλλαγές σε forex με χρήση επιπέδου περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}