Πλήρης Έκδοση Αποποίησης Ευθύνης

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Οι πληροφορίες που παράγονται δεν λαμβάνουν υπόψιν οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο και δεν λαμβάνουν υπόψιν την γνώση, την απόδοση και τις προσωπικές συνθήκες του κάθε ατόμου.

Παρόλο που αυτό το σχόλιο δεν συντάσσεται από ανεξάρτητη πηγή και δεν είναι αποτέλεσμα αντικειμενικής έρευνας, η FXCM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψει ή να αποτρέψει οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από την παραγωγή και τη διάδοση αυτής της επικοινωνίας. Οι υπάλληλοι της FXCM δεσμεύονται να ενεργούν με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών και να εκπροσωπούν τις απόψεις τους χωρίς να παραπλανούν, εξαπατούν ή αλλοιώνουν την ικανότητα των πελατών να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις της FXCM για την πρόληψη συγκρούσεων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Αποποίηση Ευθύνης Εγγυήσεων:
Ούτε η FXCM, ούτε οι Συνδεδεμένες Εταιρείες της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση, ρητή ή υπονοούμενη, ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα αυτού του περιεχομένου ή ως προς τα αποτελέσματα που μπορείτε να επιτύχετε Εσείς ή άλλοι από τη χρήση του περιεχομένου. Αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν ρητές ή υπονοούμενες εγγυήσεις για τίτλο, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση και ότι Εσείς δεν θα βασίζεστε σε οποιαδήποτε εγγύηση, διαβεβαίωση ή εκπροσώπηση της FXCM ή των συνεργατών της.

Καμία Ευθύνη:
Ούτε η FXCM ούτε οι Συνδεδεμένες Εταιρείες της θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε Eσάς ή σε οποιονδήποτε από τους πελάτες σας για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο που παρέχεται παρακάτω ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από αυτές. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, η FXCM δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε Eσάς, είτε με σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποζημίωσης), με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), βάσει εγγύησης, βάσει νόμου ή άλλως, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπεστήκατε Εσείς ή οποιοσδήποτε από τους πελάτες Σας ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις, προβλέψεις, κρίσεις ή οποιαδήποτε άλλα συμπεράσματα ή οποιαδήποτε ενέργεια καθοριζόμενη από Εσάς ή οποιονδήποτε από τους πελάτες Σας, είτε βασίζεται σε αυτό το περιεχόμενο είτε όχι.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η FXCM ή οι Συνδεδεμένες Εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στις Πληροφορίες μέσω Υμών, που προκύπτουν από σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αποζημίωσης), αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), υπό οποιαδήποτε εγγύηση (ρητή ή υπονοούμενη), σύμφωνα με το νόμο ή με άλλο τρόπο, σε κάθε περίπτωση για κάθε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, ειδική, τιμωριτική ή παραδειγματική αποζημίωση σε σχέση με το θέμα και / ή τη χρήση των Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς όμως να περιορίζονται σε οποιαδήποτε απώλεια κερδών, απώλεια εσόδων, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια ευκαιριών, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες ζημιές θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν ή να ενημερωθούν από την FXCM.