Ο US30 δεν έχει μια πειστική πρωτογενή τάση, ο σχηματισμός διεύρυνσης παραμένει

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα του US30 έχει ένα ενδιαφέρον σχήμα. Από τον Μάιο, ο δείκτης διαγράφει ένα διευρυνόμενο μοτίβο, το οποίο ορίζεται από μια υψηλότερη κορυφή που ακολουθείται από μια χαμηλότερη κοιλάδα

Η αγορά κινείται πλάγια, με επέκταση της μεταβλητότητας και των διακυμάνσεων των τιμών. Δηλαδή, παρόλο που οι μεμονωμένες διακυμάνσεις έχουν ικανοποιητικό εύρος, ο US30 στερείται μιας τάσης, όπως αυτή ορίζεται από κορυφές και κοιλάδες.

Από αυτή την άποψη, εξετάζουμε δύο πιθανά σενάρια από μια πληθώρα πιθανοτήτων

Οι μαύρες διακεκομμένες γραμμές δείχνουν μια υψηλότερη κοιλάδα που ακολουθείται από μια υψηλότερη κορυφή. Αυτή η δράση των τιμών θα είναι ανοδική, με αποτέλεσμα μια ανοδική τάση για τον US30

Οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές δείχνουν μια χαμηλότερη κορυφή ακολουθούμενη από μια χαμηλότερη κοιλάδα. Αυτή η δράση των τιμών θα είναι πτωτική, με αποτέλεσμα μια πτωτική τάση για τον US30.

Η έλλειψη τάσης θα κρατήσει τους συμμετέχοντες να συζητούν αν έχει επιτευχθεί ή όχι πυθμένας. Χρειάζεται περισσότερη δράση των τιμών για να εξαχθεί ένα συμπέρασμα με σιγουριά.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.