ΗΠΑ ΔΤΚ Επίδραση στις πραγματικές τιμές θα φιλτράρει μέχρι Σχετική απόδοση του δείκτη μετοχών


Πηγή: www.tradingview.com

Η αγορά αναμένει έντονα την εκτύπωση του ΔΤΚ αργότερα σήμερα. Αν και δεν είναι η προτιμώμενη μέτρηση που χρησιμοποιεί η Fed, θα μας δώσει ωστόσο μια ιδέα για το αν ο πληθωρισμός μετριάζεται ή όχι. Αυτή η δυναμική, με τη σειρά της, επηρεάζει την πορεία της νομισματικής πολιτικής, η οποία αποτελεί κρίσιμη εισροή των πραγματικών επιτοκίων (επάνω γράφημα).

Κατά την άποψή μας, τα πραγματικά επιτόκια έχουν επί του παρόντος μια κυματοειδή επίδραση στις διαπλεκόμενες σχέσεις εντός της αγοράς. Για παράδειγμα, το μεσαίο μας διάγραμμα δείχνει τη σχετική ισχύ μεταξύ του εβδομαδιαίου US30 και του NAS100 (RS1). Ο RS1 υποδηλώνει ότι ο προσανατολισμένος στην αξία δείκτης US30 υπεραποδίδει έναντι του δείκτη ανάπτυξης NAS100 όταν τα πραγματικά επιτόκια αυξάνονται υπό τις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, ο συντελεστής συσχέτισης (κάτω δείκτης) των πραγματικών επιτοκίων με τον RS1 είναι ισχυρός 0,74

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι οποιαδήποτε επίδραση έχει η ανακοίνωση του ΔΤΚ στα πραγματικά επιτόκια θα διηθηθεί στον RS1. Η υπόθεση αυτή είναι λογική, δεδομένου ότι ο NAS100 έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στα επιτόκια λόγω της συνάρτησης της χρονικής αξίας του χρήματος

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}