Τα πραγματικά επιτόκια ενεργούν ιδιότυπα, καθιστώντας δύσκολη την ανάλυση της NAS100

Αντίδραση βραχυπρόθεσμου πραγματικού επιτοκίου


Πηγή: www.tradingview.com

Αφού η χθεσινή ανακοίνωση του ΔΤΚ έδειξε κάποια συγκράτηση, τα πραγματικά επιτόκια υποχώρησαν (κάτω μπλε βέλος). Ωστόσο, η πτώση αυτή ήταν προσωρινή και η αγορά εξασθένησε την κίνηση αυτή. Δηλαδή, η δραστηριότητα στήριξε τη βουτιά με τα πραγματικά επιτόκια να επιστρέφουν στα προ της ανακοίνωσης επίπεδα.

Μακροπρόθεσμη ανάλυση των πραγματικών επιτοκίων και η συσχέτισή τους με το NAS100


Πηγή: www.tradingview.com

Το εβδομαδιαίο πραγματικό επιτόκιο έχει υποχωρήσει από την εβδομάδα της 11ης Ιουλίου (μπλε διακεκομμένη κάθετη γραμμή). Η τρέχουσα δράση των τιμών καθιστά ενδιαφέρουσα την ανάλυση. Ένα κερί αναφοράς μπορεί να έχει διαγράψει (κόκκινος κύκλος) - ένα κερί με υψηλότερο χαμηλό σε κάθε πλευρά. Εάν η τιμή κλείσει πάνω από το υψηλό του κεριού αναφοράς, τότε παίζεται μια πιθανή κοιλάδα. Αυτό το μοτίβο υποδηλώνει μια πλατφόρμα για υψηλότερα πραγματικά επιτόκια

Η συγκράτηση του πληθωρισμού υποδηλώνει ότι τα υψηλότερα πραγματικά επιτόκια αντιμετωπίζουν αντίθετους ανέμους, οδηγώντας στην αρχική πώληση, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ωστόσο, καθώς η αγορά εξασθένισε την πώληση, το σενάριο της δυνητικής κοιλάδας παραμένει μια πιθανότητα. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουμε:

  1. Τα πραγματικά επιτόκια έχουν αντίστροφη συσχέτιση με τον ευαίσθητο στις επιτοκίες δείκτη NAS100
  2. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ισχυρός -0,85 (κάτω δείκτης)

Ο δείκτης NAS100 αυξήθηκε μετά την ανακοίνωση του ΔΤΚ. Ωστόσο, παρουσιάστηκε μια ανωμαλία με τον NAS100 να μην ακολουθεί την εξασθένιση του πραγματικού επιτοκίου δεδομένου του συντελεστή συσχέτισης. Ο NAS100 έκλεισε με άνοδο 2,5% την ημέρα. Αυτή η ανωμαλία καθιστά πολύπλοκη την ανάλυση. Είτε ο NAS100 θα υποχωρήσει λόγω της δράσης των τιμών του πραγματικού επιτοκίου είτε το αντίστροφο. Η εκτίμηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά της χρονικής αξίας του χρήματος του NAS100 δεν θα του επιτρέψουν να κλονίσει τις επιρροές των πραγματικών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.