Τα διαγράμματα των πραγματικών επιτοκίων παρουσιάζουν υψηλότερη κοιλάδα, αυτό είναι ανοδικό για το USDOLLAR


Πηγή: www.tradingview.com

Το επάνω διάγραμμα δείχνει την ημερήσια πραγματική ισοτιμία, με το καλάθι USDOLLAR της FXCM από κάτω και τον συντελεστή συσχέτισής τους (cc) στο κάτω μέρος. Το χθεσινό κερί του πραγματικού επιτοκίου έκλεισε πάνω από το υψηλό του κεριού αναφοράς (μαύρο πλάγιο βέλος). Αυτή η δράση των τιμών υποδηλώνει μια πιθανή υψηλότερη κοιλάδα (επάνω κόκκινο βέλος), η οποία δημιουργεί μια πλατφόρμα για την επόμενη ώθηση ανοδικής κίνησης.

Το cc είναι ένα σημαντικό 87 στο ημερήσιο διάγραμμα. Ως εκ τούτου, εάν η πραγματική ισοτιμία έχει διαγράψει μια υψηλότερη κοιλάδα, θα περιμέναμε να ακολουθήσει η ισχύς του δολαρίου. Ως εκ τούτου, παρακολουθούμε το πράσινο πλάγιο βέλος - αν η τιμή κλείσει πάνω από αυτό, το δολάριο μπορεί επίσης να έχει διαγράψει την υψηλότερη κοιλάδα του. Αυτό θα είναι ανοδικό, δημιουργώντας μια πιθανή βάση για την επόμενη άνοδο του USDOLLAR.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.