Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

CryptoMajors

 

Το καλάθι CryptoMajors είναι ένα μοναδικό προϊόν που συνδυάζει τα Bitcoin (BTC/USD), Ether (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD) και Bitcoin Cash (BCH/USD) σε ένα προϊόν που είναι σχεδιασμένο να αντανακλά τη μεταβολή στην αξία USD ενός καλαθιού Κρυπτονομισμάτων με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά κατά την εκκίνηση του καλαθιού.

Ο δείκτης ξεκίνησε στις 31 Δεκέμβριος 2020, με αξία $100. Αντιπροσωπεύει τις μεταβολές στην αξία από την εκκίνηση, μίας θέσης $25 για κάθε ένα από τα συστατικά του.

Coin Weighting
Bitcoin (BTC/USD) 25%
Ether (ETH/USD) 25%
Litecoin (LTC/USD) 25%
Bitcoin Cash (BCH/USD) 25%

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών (ανατρέξτε στο «Όλα τα Κρυπρτονομίσματα»)

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινή). Τυχόν αλλαγές στις ώρες συναλλαγών λόγω αργίας θα αναρτώνται εδώ.

Spread

Το CryptoMajors έχει κυμαινόμενα spreads που θα διευρύνονται ή θα μικραίνουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για το CryptoMajors είναι 200.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Το CryptoMajors έχει ελάχιστη αξία 1.00 USD ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/ μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 1.00 στο CryptoMajors είναι 1 pip/μονάδα.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου για το CryptoMajors ανανεώνονται λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών (Κυριακή 18:00 Νέας Υόρκης) και συνέχεια ανανεώνονται μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης.

Η τρέχουσα μόχλευση του CryptoMajors είναι 2:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με το μισό της ονομαστικής αξίας 1 συμβολαίου στις 5μμ Νέας Υόρκης.

Για παράδειγμα, αν η τιμή του CryptoMajors είναι 200.00 μεταξύ 17:00 και 18:00 Νέας Υόρκης, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για ένα συμβόλαιο θα ανανεωθεί σε $50 USD.

Το CryptoMajors είναι ένα ευμετάβλητο προϊόν και σε περίπτωση σημαντικής ενδοημερήσιας κίνησης της αγοράς, οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να ανανεωθούν εντός της ημέρας.

Έξοδα Χρηματοδότησης (Rollover)

To CryptoMajors έχει έξοδα χρηματοδότησης για διατήρηση της θέσης μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight), τα οποία εμφανίζονται ως Rollover την πλατφόρμα Trading Station.

Το τρέχον overnight επιτόκιο χρηματοδότησης είναι 0% (ετησίως) για θέσεις πώλησης και -25% (ετησίως) για θέσεις αγοράς και είναι τριπλό (3x) τις Παρασκευές.

Περιορισμοί Συναλλαγών

H FXCM επιτρέπει θέσεις αγοράς και πώλησης σε όλα μας τα προϊόντα.

Παρόλα αυτά λόγω της υψηλής μεταβλητότητας και της χαμηλής ρευστότητας κατά τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ενδέχεται να υπάρξουν περιστάσεις κατά τις οποίες δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στο CryptoMajors.

Σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία στο CryptoMajors εφαρμόζονται περιορισμοί συναλλαγών, οποιεσδήποτε εντολές market ή ενεργοποιημένες εκκρεμείς εντολές εισόδου θα απορρίπτονται και θα διαγράφονται.

Θα εμφανίζονται στην οθόνη σας μηνύματα που θα σας ενημερώνουν για τον λόγο της απόρριψης.

Άλλες πληροφορίες

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μεμονωμένα συστατικά του Καλαθιού δεν λάβει ανανέωση τιμής για 1 λεπτό, δεν θα μπορούν προσωρινά να πραγματοποιηθούν συναλλαγές στο CryptoMajors. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκκρεμείς εντολές στην TS2 ή σε απορριφθείσες εντολές στην MT4. Συνιστούμε προσοχή στις συναλλαγές κοντά στο Άνοιγμα και το Κλείσιμο της Αγοράς και οποιαδήποτε άλλη περίοδο χαμηλής ρευστότητας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}