Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μερίσματα καλαθιού μετοχών και παρακρατήσεις

Τα μερίσματα μπορεί να επηρεάσουν το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που πληρώνετε ή κερδίζετε από τη θέση σας στο Καλάθι Μετοχών. Τα Καλάθια Μετοχών αποτελούνται από μια ομάδα μετοχών που μπορεί να πληρώνουν μερίσματα κατά τη διάρκεια του έτους.Όταν καταβάλλεται μέρισμα σε μια μετοχή, η αξία της μετοχής μειώνεται και συνεπώς μειώνεται και η αξία του Καλαθιού.

Οι βραχυπρόθεσμες θέσεις θα επηρεαστούν θετικά από την πτώση της τιμής του Καλαθιού, ενώ οι μακροπρόθεσμες θέσεις θα επηρεαστούν αρνητικά.

Στα προϊόντα του Καλαθιού μετοχών εφαρμόζονται προσαρμογές μερισμάτων για να εξουδετερωθεί ο αντίκτυπος της πτώσης της τιμής του δείκτη.

Πώς επηρεάζουν τα μερίσματα τις συναλλαγές μου;

Εάν είστε long σε ένα καλάθι μετοχών, σας πιστώνεται μια προσαρμογή μερίσματος. Εάν είστε short, σας χρεώνεται μια προσαρμογή μερίσματος.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.

Έχετε μια θέση short στο FAANG και διατηρείτε τη θέση αυτή μετά τις 5μμ EST την παραμονή της ημερομηνίας εξόδου από το μέρισμα μιας μετοχής που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο δείκτη (σε αυτή την περίπτωση μία από τις Facebook, Apple, Amazon, Netflix ή Google).

Η τιμή του καλαθιού θα πέσει υπέρ σας (με βάση το μέγεθος των μερισμάτων που καταβάλλονται και τη στάθμιση της/των συγκεκριμένης/ων μετοχής/ων εντός του δείκτη) και θα χρεωθεί από το λογαριασμό σας μια προσαρμογή μερίσματος.

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του καλαθιού και το καλάθι μπορεί να πέσει περισσότερο ή λιγότερο από το ακριβές ποσό της προσαρμογής μερίσματος,

Πώς μπορώ να αποφύγω την καταβολή μερίσματος στα καλάθια μετοχών;

Για να αποφύγετε την καταβολή μερίσματος, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας πριν από τις 5μμ EST και η χρέωση δεν θα ισχύει.

Γιατί οι θέσεις long πιστώνονται λιγότερο από ό,τι χρεώνονται οι θέσεις short;

Η διαφορά είναι αποτέλεσμα τόσο της προσαύξησης της FXCM όσο και των παρακρατήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 871 του φορολογικού κώδικα των ΗΠΑ, ισχύει φόρος 30% στις προσαρμογές μερισμάτων για τους διαπραγματευτές παραγώγων μετοχών αμερικανικών μετοχών.

Σύμφωνα με την υποχρέωση της FXCM, βάσει αυτού του φορολογικού κανονισμού των ΗΠΑ, το 30% όλων των προσαρμογών μερισμάτων παρακρατείται και μεταβιβάζεται από την FXCM στην IRS.

Σημείωση: Όταν χρεώνεται ο λογαριασμός σας, η FXCM μεταβιβάζει επίσης το 30% αυτής της χρέωσης στην IRS.

Πού μπορώ να δω τα επερχόμενα μερίσματα;

Το ημερήσιο ποσό του μερίσματος μπορεί να προβληθεί από το παράθυρο απλών τιμών διαπραγμάτευσης στην πλατφόρμα Trading Station στις στήλες με την ένδειξη "Div S" (Για θέσεις πώλησης/σπουδές) ή "Div B" (Για θέσεις αγοράς/μακράς διάρκειας).

Σημείωση: Τα επερχόμενα μερίσματα εμφανίζονται στο αντίθετο νόμισμα του μέσου (π.χ. εάν το FAANG εμφανίζει "Div B" 0,23 αυτό θα ήταν μια πίστωση 0,23 USD ανά συμβόλαιο, ανεξαρτήτως της ονομαστικής αξίας του λογαριασμού σας.

Πού μπορώ να δω προηγούμενα μερίσματα;

Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν ή κερδήθηκαν για μια συγκεκριμένη θέση μπορούν να βρεθούν στην κατάσταση λογαριασμού.

Οι καταστάσεις λογαριασμού είναι προσβάσιμες μέσω του κουμπιού "Report" στην πλατφόρμα Trading Station (Desktop, Web ή Mobile) ή εισάγοντας www.myfxcm.com  χρησιμοποιώντας τη σύνδεση για το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε την αναφορά. Από το μενού, μεταβείτε στην επιλογή Οι πληροφορίες μου>Αναφορές. Συμπληρώστε κάθε πεδίο όπως επιθυμείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Λήψη αναφοράς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}