Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τύποι Εντολών

Σελίδα 2 από 2

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν μία δική τους εντολή υπό αίρεση. Πρόκειται για ένα τύπο εντολής η οποία είναι συνδεδεμένη με την ενεργοποίηση μίας άλλης εντολής. Οι traders έχουν τις ακόλουθες επιλογές όσον αφορά τις εντολές υπό αίρεση:…

Η επιλογή « χρονικό πλαίσιο» μιας εντολής καθορίζει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο η εντολή θα εκτελεσθεί. Υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικές επιλογές χρονικού πλαισίου στην Trading Station για τι εντολές εισόδου ή Market: Ημέρα – ενεργοποιεί την Εντολή Εισόδου σας μόνο για…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}