Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν requotes;

Όχι, η FXCM διατηρεί πολιτική με re-quote για εντολές σε forex, δείκτες, μέταλλα και πετρέλαιο. Συνθήκες μπορεί να υπάρχουν με βάση το μέγεθος της εντολής, τον τρόπο trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς όπου οι traders δεν μπορούν να λάβουν εκτέλεση στη ζητηθείσα τιμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εντολές εκτελούνται στην επόμενη διαθέσιμη τιμή εντός των παραμέτρων του trader. Όλες οι τιμές υπόκεινται στη δραστηριότητα και τις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}