Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες όπου τα CFDs είναι πιο ενεργά;

Εφόσον η τιμή των CFDs βασίζεται στο υποκείμενο προϊόν, οι ώρες αιχμής είναι τυπικά οι ώρες κατά τις οποίες το χρηματιστήριο για το υποκείμενο προϊόν είναι ανοιχτό. Υπάρχουν επίσης ώρες συναλλαγών μη-αιχμής για διάφορα CFD προϊόντα όταν το προϊόν συναλλάσσεται μέσα από τις ηλεκτρονικές αγορές. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}