Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι ρευστότητα υπάρχει στην αγορά των CFDs;

Η ρευστότητα για τα CFDs είναι συγκρίσιμη με τη ρευστότητα του ίδιου του δείκτη. Διαφορετικοί δείκτες και εμπορεύματα αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα διακυμάνσεων και ρευστότητας. Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό Προϊόντων για CFDs. 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}