Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το Χρονικό Πλαίσιο;

Η επιλογή « χρονικό πλαίσιο» μιας εντολής καθορίζει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο η εντολή θα εκτελεσθεί. Υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικές επιλογές χρονικού πλαισίου στην Trading Station για τι εντολές εισόδου ή Market:

  • Ημέρα – ενεργοποιεί την Εντολή Εισόδου σας μόνο για την τρέχουσα ημέρα συναλλαγών. Οι Εντολές Εισόδου Ημέρας ακυρώνονται αυτόματα στις 5 μ.μ. ΕΤ (Νέας Υόρκης)
  • GTC (Good 'Til Canceled) – διασφαλίζει ότι θα εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή σας. Οι GTC εντολές μπορεί να χωριστούν σε επιμέρους εντολές εάν η απαιτούμενη ρευστότητα δεν είναι επαρκής για να καλύψει ολόκληρη την εντολή στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
  • IOC (Immediate or Cancel) – To μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της εντολής σας θα εκτελεστεί στη καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, το τυχόν υπόλοιπο ποσό της εντολής θα ακυρωθεί.
  • FOK (Fill or Kill) – όταν επιθυμείτε να εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή σας στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εάν ολόκληρη η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, τότε ολόκληρη η εντολή ακυρώνεται (χωρίς επιμέρους εντολές).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}