Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι οι Εταιρικές Πράξεις και πως τις μεταχειρίζεται η FXCM?

Μία εταιρική πράξη είναι κάτι που θα επιφέρει αλλαγές σε μία μετοχή, όπως – χωρίς να περιορίζεται σε αυτές -  έκδοση δικαιωμάτων, αποσχίσεις, συγχωνεύσεις και διασπάσεις μετοχών.

Αν υπάρχει εταιρική πράξη σε κάποια μετοχή και η μετοχή αυτή είναι το υποκείμενο προϊόν ενός συμβολαίου CFD της FXCM, η FXCM θα καθορίσει σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς και τις εσωτερικές πολιτικές την κατάλληλη προσαρμογή, αν υπάρχει, που θα εφαρμοσθεί στην τρέχουσα αξία του συμβολαίου ή την ποσότητα του συμβολαίου οποιωνδήποτε ανοικτών θέσεων προκειμένου να διατηρηθεί το οικονομικό ισοδύναμο της θέσης σας ή να αντικατοπτρισθεί ο αντίκτυπος του υποκείμενου γεγονότος στην θέση σας στο CFD.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποίηση θέσεων, κλείσιμο και εκ νέου άνοιγμα θέσεων σε αναπροσαρμοσμένες τιμές, αναπροσαρμογές μερισμάτων, μεταφορά θέσεων σε νέο σύμβολο ή άλλες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω.

Αν το οικονομικό ισοδύναμο της εταιρικής πράξης είναι τέτοιο που η FXCM δεν μπορεί να αναπαράγει το CFD συμβόλαιο, τότε μπορεί να κλείσουμε το σχετικό συμβόλαιο CFD πριν την ημερομηνία ισχύος της εταιρικής πράξης.

Αναλόγως του τύπου της εταιρικής πράξης, όλες οι ανοικτές θέσεις μπορεί δυνητικά να ρευστοποιηθούν και/ή οι εκκρεμείς εντολές εισόδου, stops και limits που σχετίζονται με το προϊόν μπορεί να ακυρωθούν. Σε αυτή την περίπτωση, οι πελάτες θα πρέπει να επανατοποθετήσουν μία άλλη θέση εάν το επιθυμούν και/ή να εισάγουν νέα stops και limits.

Η FXCM έχει ως στόχο να ανοίγει και να κλείνει τις αγορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών, αλλά σε περίπτωση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, η FXCM μπορεί να θέσει περιορισμούς συναλλαγών, να καθυστερήσει το άνοιγμα των αγορών ή να επισπεύσει το κλείσιμο των αγορών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}