Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι μία Εντολή Υπό Αίρεση;

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν μία δική τους εντολή υπό αίρεση. Πρόκειται για ένα τύπο εντολής η οποία είναι συνδεδεμένη με την ενεργοποίηση μίας άλλης εντολής. Οι traders έχουν τις ακόλουθες επιλογές όσον αφορά τις εντολές υπό αίρεση:

  • OCO (One-Cancels-the-Other) – πρόκειται για δύο (ή περισσότερες) συνδεδεμένες εντολές. Όταν τίθεται προς εκτέλεση η μία από αυτές, η εναπομείνασα εντολή ακυρώνεται αυτόματα.
  • OTO (One-Triggers-the-Other) – πρόκειται για δύο (ή περισσότερες) συνδεδεμένες εντολές. Μία κύρια εντολή και μία δευτερεύουσα. Η κύρια εντολή είναι άμεσα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή), ενώ η δευτερεύουσα όχι (ανενεργή). Όταν τίθεται προς εκτέλεση η κύρια εντολή τότε η δευτερεύουσα καθίσταται αυτόματα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή).
  • OTOCO (One-Triggers-One-Cancels-the-Other) – πρόκειται για τρεις (ή περισσότερες) συνδεδεμένες εντολές. Μία κύρια εντολή και δύο δευτερεύουσες που είναι συνδεδεμένες ως OCO. Η κύρια εντολή είναι άμεσα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή), ενώ οι δύο δευτερεύουσες όχι (ανενεργές). Όταν τίθεται προς εκτέλεση η κύρια εντολή, τότε οι δύο δευτερεύουσες που είναι συνδεδεμένες ως OCO, καθίστανται αυτόματα διαθέσιμες προς εκτέλεση (ενεργές).
  • If- Then – πρόκειται για μία κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή που ενεργοποιεί μία δευτερεύουσα εκτελέσιμη εντολή (μία η περισσότερες συνδεδεμένες εντολές). Μόλις πιαστεί η κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή, τότε η δευτερεύουσα εντολή καθίσταται αυτόματα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή).
  • If- Then OCO – πρόκειται για μία κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή που ενεργοποιεί μία δευτερεύουσα εντολή OCO (δύο ή περισσότερες συνδεδεμένες εντολές). Μόλις πιαστεί η κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή, τότε οι δύο δευτερεύουσες εντολές OCO καθίστανται αυτόματα διαθέσιμες προς εκτέλεση (ενεργές).

Λάβετε υπόψιν σας ότι η εντολή υπό αίρεση θα είναι είτε Stop Entry (SE) είτε Limit Entry (LE) εντολή. Ο τύπος εντολής (SE ή LE) καθορίζεται από την τιμή στην οποία τοποθετείται η εντολή σε σχέση με την τιμή των κύριων εντολών (Για παράδειγμα, εάν η τιμή αγοράς της εντολής είναι πάνω από την τιμή της κύριας εντολής, τότε θα δημιουργηθεί μία εντολή SE. Εάν η τιμή αγοράς της εντολής είναι κάτω από την τιμή της κύριας εντολής, τότε θα δημιουργηθεί μία εντολή LE.) Σε περίπτωση που η δευτερεύουσα εντολή είναι σε διαφορετικό σύμβολο από την Κύρια Εντολή, η τρέχουσα τιμή της αγοράς του συμβόλου της δευτερεύουσας εντολής θα καθορίσει αν αυτή είναι SE ή LE. Εάν μία εντολή μετακινηθεί από την εντολή υπό αίρεση, ο τύπος της εντολής θα παραμείνει ο ίδιος. Εάν μία εντολή υπό αίρεση μετατραπεί σε απλή εντολή εισόδου και αφαιρεθεί από την εντολή υπό αίρεση, τότε θα ενεργοποιηθεί και μπορεί να τεθεί προς εκτέλεση άμεσα σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}