Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είδος εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό κατοικίας;

Στα αποδεκτά αποδεικτικά κατοικίας περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε: λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, ανάλυση τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας και τρέχον μισθωτήριο. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να έχουν ληφθεί στο σύνολό τους και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά διπλωμένα έγγραφα ή αποκόμματα πληρωμής. Μπορείτε να αποκρύψετε με δική σας βούληση εμπιστευτικές πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός (-οί) λογαριασμού σας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}