Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πληροφορίες για τις Εντολές Υπό Αίρεση

Τι είναι οι Εντολές Υπό Αίρεση (Contingent Orders);

Πρόκειται για ένα τύπο εντολής η οποία είναι συνδεδεμένη με την ενεργοποίηση μίας άλλης εντολής. Οι traders έχουν τις ακόλουθες επιλογές όσον αφορά τις εντολές υπό αίρεση:

 • OCO (One-Cancels-the-Other): πρόκειται για δύο (ή περισσότερες) συνδεδεμένες εντολές. Όταν τίθεται προς εκτέλεση η μία από αυτές, η εναπομείνασα εντολή ακυρώνεται αυτόματα.
 • OTO (One-Triggers-the-Other): πρόκειται για δύο (ή περισσότερες) συνδεδεμένες εντολές. Μία κύρια εντολή και μία δευτερεύουσα. Η κύρια εντολή είναι άμεσα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή), ενώ η δευτερεύουσα όχι (ανενεργή). Όταν τίθεται προς εκτέλεση η κύρια εντολή τότε η δευτερεύουσα καθίσταται αυτόματα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή).
 • OTOCO (One-Triggers-One-Cancels-the-Other): πρόκειται για τρεις (ή περισσότερες) συνδεδεμένες εντολές. Μία κύρια εντολή και δύο δευτερεύουσες που είναι συνδεδεμένες ως OCO. Η κύρια εντολή είναι άμεσα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή), ενώ οι δύο δευτερεύουσες όχι (ανενεργές). Όταν τίθεται προς εκτέλεση η κύρια εντολή, τότε οι δύο δευτερεύουσες που είναι συνδεδεμένες ως OCO, καθίστανται αυτόματα διαθέσιμες προς εκτέλεση (ενεργές).
 • If- Then: πρόκειται για μία κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή που ενεργοποιεί μία δευτερεύουσα εκτελέσιμη εντολή (μία η περισσότερες συνδεδεμένες εντολές). Μόλις πιαστεί η κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή, τότε η δευτερεύουσα εντολή καθίσταται αυτόματα διαθέσιμη προς εκτέλεση (ενεργή).
 • If- Then OCO: πρόκειται για μία κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή που ενεργοποιεί μία δευτερεύουσα εντολή OCO (δύο ή περισσότερες συνδεδεμένες εντολές). Μόλις πιαστεί η κύρια μη – εκτελέσιμη τιμή, τότε οι δύο δευτερεύουσες εντολές OCO καθίστανται αυτόματα διαθέσιμες προς εκτέλεση (ενεργές).

Καθώς οι Εντολές Υπό Αίρεση αποτελούν έναν περίπλοκο τύπο εντολών για χρήση με πλήρη κατανόηση της λειτουργίας τους, οι traders πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες πληροφορίες για την λειτουργία τους:

1. Είναι σημαντικό να προσέχετε τον τύπο της εντολής.

Όταν δημιουργείτε εντολές υπό αίρεση, αυτές θα είναι είτε Stop Entry (SE) είτε Limit Entry (LE), ή συνδυασμός και των δύο.

Οι εντολές Limit Entry είναι εντολές εισόδου που τοποθετούνται σε πιο ευνοϊκή τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

 • Για μία εντολή Αγοράς, αυτό θα ήταν κάτω από την τρέχουσα τιμή και για μία εντολή Πώλησης αυτό θα ήταν πάνω από την τρέχουσα τιμή.
 • Οι εντολές Limit Entry εγγυώνται την τιμή αλλά όχι την εκτέλεση. Αν η τιμή πιαστεί αλλά δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα για να εκτελεσθεί η εντολή σας και η τιμή δεν διατηρηθεί, η εντολή δεν θα εκτελεστεί. Οι εντολές Limit Entry μπορούν να λάβουν θετικό slippage, αλλά όχι αρνητικό.

Οι εντολές Stop Entry είναι εντολές εισόδου που τοποθετούνται σε λιγότερο ευνοϊκή τιμή από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

 • Για μία εντολή Αγοράς, αυτό θα ήταν πάνω από την τρέχουσα τιμή και για μία εντολή Πώλησης αυτό θα ήταν κάτω από την τρέχουσα τιμή.
 • Οι εντολές Stop Entry όταν ενεργοποιηθούν εγγυώνται την εκτέλεση, αλλά όχι την τιμή. Αν η τιμή πιαστεί, η εντολή καθίσταται πρακτικά μία market εντολή και θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Οι εντολές Stop Entry μπορούν να λάβουν θετικό ή αρνητικό slippage.

Αυτοί οι τύποι εντολών δεν αλλάζουν από την στιγμή που η εντολή υπό αίρεση τοποθετήθηκε αρχικά. Θα πρέπει να κατανοείτε πλήρως την λογική εκτέλεσης του κάθε τύπου εντολής προτού τοποθετήσετε κάποια συναλλαγή.

 • Εντολή SE Αγοράς: Αυτή η εντολή θα θέσει προς εκτέλεση μία ενεργή εντολή σε οποιαδήποτε στιγμή όταν η αγορά διαπραγματεύεται στην ή πάνω από την επιθυμητή τιμή εισόδου.
 • Εντολή SE Πώλησης: Αυτή η εντολή θα θέσει προς εκτέλεση μία ενεργή εντολή σε οποιαδήποτε στιγμή όταν η αγορά διαπραγματεύεται στην ή κάτω από την επιθυμητή τιμή εισόδου.
 • Εντολή LE Αγοράς: Αυτή η εντολή θα θέσει προς εκτέλεση μία ενεργή εντολή σε οποιαδήποτε στιγμή όταν η αγορά διαπραγματεύεται στην ή κάτω από την επιθυμητή τιμή εισόδου.
 • Εντολή LE Πώλησης: Αυτή η εντολή θα θέσει προς εκτέλεση μία ενεργή εντολή σε οποιαδήποτε στιγμή όταν η αγορά διαπραγματεύεται στην ή πάνω από την επιθυμητή τιμή εισόδου.

2.Αν μία εντολή μετακινηθεί σε μία άλλη Εντολή Υπό Αίρεση, ο τύπος της εντολής θα παραμείνει ο ίδιος.

 • Αν ο trader αλλάξει το ποια εντολή πάει σε ποια Εντολή Υπό Αίρεση μέσω της λειτουργίας «Drag & Drop» στο παράθυρο εντολών, ο τύπος της εντολής θα παραμείνει ο ίδιος με αυτόν που είχε τοποθετηθεί αρχικά, είτε SE είτε LE.
 • Είναι σημαντικό να κατανοείτε πλήρως την λογική κάθε τύπου εντολής, όπως αναλύθηκαν στο (1).

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τον τύπο της εντολής, θα πρέπει να διαγραφεί η αρχική εντολή και δημιουργηθεί μία νέα στην θέση της.

3.Ο τύπος της δευτερεύουσας εντολής (SE ή LE) θα καθορισθεί από το αν αυτή τοποθετείται πάνω ή κάτω από την τιμή της Κύριας Εντολής.

Αν η δευτερεύουσα εντολή είναι σε διαφορετικό σύμβολο από την Κύρια Εντολή, η τρέχουσα τιμή της αγοράς του συμβόλου της δευτερεύουσας εντολής θα καθορίσει αν αυτή είναι SE ή LE.

 • Για δευτερεύουσες εντολές που χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες εντολές για το ίδιο σύμβολο, ο καθορισμός του αν η εντολή είναι SE ή LE θα εξαρτάται από την τιμή της Κύριας Εντολής.

 • Για δευτερεύουσες εντολές που χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες εντολές σε διαφορετικά σύμβολα, ο καθορισμός του αν η εντολή είναι SE ή LE θα εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή του συμβόλου την στιγμή που δημιουργείται η εντολή.

4.Όλοι οι τύποι εντολής If- Then βασίζονται στην τιμή πώλησης του εξεταζόμενου προϊόντος.

 • Αν ένας trader τοποθετεί μία If- Then ή If- Then OCO εντολή, η If- Then τιμή ενεργοποίησης θα βασίζεται στην τιμή πώλησης του εξεταζόμενου συμβόλου.

Ορισμοί

Υπό Αίρεση Εντολές

Είναι εντολές εισόδου που συνδέονται (ή εξαρτώνται από) την ενεργοποίηση μίας άλλης εντολή εισόδου νωρίτερα.

Κύριες Εντολές

Η Κύρια Εντολή σε έναν τύπο εντολής υπό αίρεση είναι η πρώτη εντολή (στην κορυφή της αλληλουχίας εντολών υπό αίρεση) που είναι άμεσα ενεργή και θα τεθεί προς εκτέλεση όταν πιαστούν οι σωστές συνθήκες αγοράς.

Όταν μία Κύρια Εντολή σε έναν τύπο εντολής υπό αίρεση τεθεί προς εκτέλεση, οι εντολές δευτερεύοντος επιπέδου εντός της ομάδας εντολών υπό αίρεση, θα καταστούν ενεργές.

Δευτερεύουσες Εντολές

Μία δευτερεύουσα εντολή είναι μία εντολή υπό αίρεση που βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από την κύρια εντολή. Ως εκ τούτου, η δευτερεύουσα εντολή δεν μπορεί να καταστεί ενεργή μέχρις ότου τεθεί προς εκτέλεση η κύρια εντολή.

Ενεργές Εντολές

Μία Ενεργή Εντολή είναι μία εντολή που θα τεθεί προς εκτέλεση αν οι συνθήκες αγοράς της εντολής πιαστούν (ή στην περίπτωση των IF εντολών, θα ενεργοποιήσουν την υπό αίρεση εντολή αλλά δεν θα εκτελεστούν). Οι κύριες εντολές είναι πάντα ενεργές και θα τεθούν προς εκτέλεση αν πιαστούν οι κατάλληλες συνθήκες αγοράς. Οι δευτερεύουσες εντολές της αλληλουχίας εντολών υπό αίρεση δεν είναι ενεργές, αλλά θα καταστούν ενεργές την στιγμή που τίθεται προς εκτέλεση η Κύρια Εντολή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}