Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταχείριση Αντίστροφης Διάσπασης Μετοχής (Reverse Stock Split)

 • Όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τιμή του κλεισίματος της ημέρας.
 • Οποιοδήποτε κυμαινόμενο κέρδος ή απώλεια θα υλοποιηθεί.
 • Οι θέσεις στην συνέχεια ανοίγουν εκ νέου αυτόματα σε αναπροσαρμοσμένη τιμή ανοίγματος και αναπροσαρμοσμένο μέγεθος θέσης, για να διατηρήσουν την ίδια ονομαστική αξία με αυτή της κλειστής θέσης.
  • Για παράδειγμα, αν ένας πελάτης έχει 100 συμβόλαια ανοικτά και η τιμή στο τέλος της ημέρας είναι 300.00 και η μετοχή έχει Αντίστροφη Διάσπαση 10:1
  • Η παλιά θέση θα κλείσει στα 300.00
  • Μία νέα θέση θα ανοιχθεί για 10 συμβόλαια, σε τιμή ανοίγματος 3000.00
 • Εκκρεμείς εντολές συμπεριλαμβανομένων stop/limits διαγράφονται και απαιτείται η επανατοποθέτησή τους χειροκίνητα από τους πελάτες.
 • Αν η αναλογία της διάσπασης δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε μόνο ο κοντινότερος ακέραιος αριθμός συμβολαίων θα ανοιχθεί. Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, θα στρογγυλοποιούμε πάντα προς τα κάτω.
 • Οι απαιτήσεις περιθωρίου θα ανανεώνονται αντιστοίχως, κάνοντας χρήση της ίδιας αναλογίας διάσπασης.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}