Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η εκκρεμής εντολή μου δεν εκτελέστηκε στην τιμή που είχα επιλέξει, γιατί;

Η FXCM λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές εκτελούνται στην αναφερόμενη τιμή με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Λόγω των γρήγορων κινήσεων των αγορών, η εκτέλεση των συναλλαγών μπορεί περιστασιακά να είναι σε μία τιμή η οποία δεν είναι πλέον η καλύτερη τιμή market. Αυτό είναι γνωστό ως slippage.

Η FXCM παρέχει μια σειρά από τρόπους για να βοηθήσει τους πελάτες να μειώσουν τον κίνδυνο εκτέλεσης. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο που λέγεται Market Range. Αυτό επιτρέπει τους traders να καθορίσουν το ποσό του slippage που επιτρέπεται, ορίζοντας ένα συγκεκριμένο, ατομικό αποδεκτό εύρος. Ένας πελάτης της FXCM έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αυτή την αξία σε 0 για να διασφαλίσει ότι δεν επιτρέπεται καθόλου slippage. Αυτή η εντολή είτε θα εκτελεστεί στην προκαθορισμένη τιμή ή δεν θα εκτελεστεί καθόλου.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}